Woonuitgaven

Tabeltoelichting

Woonuitgaven.
Huur - en koopsector.
1990, 1994, 1998, 1999, 2000
Gewijzigd op 18 oktober 2002.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Bewoonde woningvoorraad
Totaal bewoonde woningvoorraad
Een gebouw of deel van een gebouw dat volgens de bouw of verbouw blijvend
is bestemd voor permanente bewoning door een één- of
meerpersoonshuishouden.
Bovendien is onder andere vereist dat bij de bouw of verbouw aan de op dat
moment bestaande bouwtechnische voorschriften voor woningen is voldaan.
Woningen worden onderscheiden in
· gewone woning: een woning die volgens de bouw of verbouw volledig is
bestemd voor bewoningsdoeleinden;
· bedrijfswoning: een boerderij of tuinderswoning of een woning welke
binnendoor verbonden is met een winkel-, kantoor-, praktijk-, en/of
bedrijfsruimte.
Huur
Koop
Gemiddelde woonuitgaven
Huursector
Basishuur
Bruto huur verminderd met de eventueel in dat bedrag opgenomen
kosten voor water, verwarming, garage en andere diensten voor
privégebruik. Subsidiabele servicekosten worden niet in mindering
gebracht. De basishuur wordt gehanteerd bij het vaststellen van de
hoogte van de individuele huursubsidie.
Netto huur
Basishuur verminderd met eventuele huursubsidie.
Bijkomende woonuitgaven
De som van uitgaven voor energie en water en de uitgaven die
huishoudens moeten doen voor heffingen en belastingen van de
Openbaar Publieke Lichamen (zoals het waterschap en het
zuiveringsschap).
Totale woonuitgaven
De som van de vaste woonuitgaven en de bijkomende woonuitgaven.
Gemiddeld inkomen
Het gemiddelde van alle geselecteerde individuele huishoudensinkomens.
Het besteedbaar inkomen is de som van de bruto inkomsten van de
leden van het huishouden uit arbeid, winst uit onderneming, ontvangen
overdrachten en andere inkomsten, verminderd met betaalde
overdrachten, de inhouding bij ambtenaren en loon- en
inkomstenbelasting. Ontvangen overdrachten zijn uitkeringen van
overheden en sociale verzekeringen en overige overdrachten als
pensioen, lijfrente en alimentatie c.q. bijstandsverhaal. De andere
inkomsten betreffen gratificaties, tantièmes en vaste winstdeling. Bij
betaalde overdrachten gaat het om de premies voor sociale
verzekeringen. Het netto huishoudinkomen is verder inclusief
kinderbijslag en vakantietoeslag, werknemers- en werkgeversaandeel
ziekenfondspremie en de tegemoetkoming van de werkgever in de
ziektekosten (zoals de interimuitkering bij ambtenaren).
Netto huurquote
De netto (vaste) woonuitgaven van huurders uitgedrukt in een
percentage van het netto huishoudinkomen.
Totale woonquote
De totale woonuitgaven (inclusief OPL-heffingen en uitgaven aan
nutsbedrijven) uitgedrukt in een percentage van het netto
huishoudinkomen.
Koopsector
Bruto woonuitgaven
De vaste woonuitgaven. Voor eigenaar-bewoners is dit de som van de
bruto hypotheekuitgaven en bijkomende vaste uitgaven (opstalverzekering,
OZB-eigenarendeel en erfpacht) minus een eventuele rijksbijdrage in de
vorm van een premie).
Netto woonuitgaven
De woonuitgaven die huishoudens netto kwijt zijn aan hypotheek na aftrek
van subsidies, premies of belastingteruggave in verband met de woning.
Bij eigenaar-bewoners zijn de volgende posten betrokken in de
berekening: (+) de bruto hypotheeklasten (rente, aflossing,
levensverzekeringspremie), (+) erfpacht, (+) opstalverzekering,
(+) eigenaarsgedeelte onroerendzaakbelasting, (-) rijksbijdrage eigen
woningbezit en (+/-) effecten in de sfeer van inkomstenbelasting en
premieheffing volksverzekering ten gevolge van rente-aftrek, erfpacht,
huurwaardeforfait en rijksbijdrage eigen woningbezit.
Door het saldo van deze posten te delen door het besteedbare inkomen
van het huishouden wordt het aandeel van de woonuitgaven in het
inkomen weergegeven, de netto koopquote.
Bijkomende woonuitgaven
De som van uitgaven voor energie en water en de uitgaven die
huishoudens moeten doen voor heffingen en belastingen van de
Openbaar Publieke Lichamen (zoals het waterschap en het
zuiveringsschap).
Totale woonuitgaven
De som van de vaste woonuitgaven en de bijkomende woonuitgaven.
Gemiddeld inkomen
Het gemiddelde van alle geselecteerde individuele huishoudensinkomens.
Het besteedbaar inkomen is de som van de bruto inkomsten van de
leden van het huishouden uit arbeid, winst uit onderneming, ontvangen
overdrachten en andere inkomsten, verminderd met betaalde
overdrachten, de inhouding bij ambtenaren en loon- en
inkomstenbelasting. Ontvangen overdrachten zijn uitkeringen van
overheden en sociale verzekeringen en overige overdrachten als
pensioen, lijfrente en alimentatie c.q. bijstandsverhaal. De andere
inkomsten betreffen gratificaties, tantièmes en vaste winstdeling. Bij
betaalde overdrachten gaat het om de premies voor sociale
verzekeringen. Het netto huishoudinkomen is verder inclusief
kinderbijslag en vakantietoeslag, werknemers- en werkgeversaandeel
ziekenfondspremie en de tegemoetkoming van de werkgever in de
ziektekosten (zoals de interimuitkering bij ambtenaren).
Netto koopquote
De netto (vaste) woonuitgaven van eigenaar-bewoners uitgedrukt
in een percentage van het netto huishoudinkomen.
Totale woonquote
De totale woonuitgaven (inclusief OPL-heffingen en uitgaven aan
nutsbedrijven) uitgedrukt in een percentage van het netto
huishoudinkomen.