Uitgekeerde bedragen WW per maand, kwartaal en jaar, 1998-2015

Uitgekeerde bedragen WW per maand, kwartaal en jaar, 1998-2015

Perioden WW; uitgekeerde bedragen (mln euro) Wachtgeldfonds; uitgekeerde bedragen (mln euro) Werkloosheidsfonds; uitgekeerde bedragen (mln euro)
2014 6.853,0 2.369,5 4.483,2
2015 januari 636,3 216,9 419,3
2015 februari 535,2 201,9 333,3
2015 maart 526,7 195,1 331,6
2015 1e kwartaal 1.698,3 614,0 1.084,1
2015 april 615,3 206,7 408,6
2015 mei 773,8 205,0 568,7
2015 juni 450,3 159,7 290,7
2015 2e kwartaal 1.839,4 571,4 1.267,9
2015 juli 547,6 163,9 383,7
2015 augustus 454,4 151,3 303,0
2015 september 450,4 148,5 301,9
2015 3e kwartaal 1.452,5 463,7 988,7
2015 oktober 529,5 151,4 378,1
2015 november* 425,4 136,6 288,7
2015 december* 497,0 139,3 357,7
2015 4e kwartaal* 1.451,9 427,4 1.024,5
2015* 6.442,1 2.076,4 4.365,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel geeft inzicht in de uitkeringsbedragen in het kader van de Werkloosheidswet (WW) die in de verslagperiode zijn verstrekt.

De uitgekeerde bedragen zijn opgesplitst naar:
- wachtgeldfonds;
- werkloosheidsfonds.

Ter attentie:
Bedrageninformatie kan berusten op twee verschillende methoden:
De methode waarbij een uitgekeerd bedrag wordt toegerekend aan de (verslag)periode waarop de betaling betrekking heeft, ongeacht de periode waarop de betaling daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, de zogenoemde transactiemethode (ook wel transactiebasis genoemd). Bij de andere methode wordt een uitgekeerd bedrag toegerekend aan de (verslag)periode waarin de betaling daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, ongeacht de periode waarop de betaling betrekking heeft, de registratiemethode (ook wel kasbasis of registratiebasis genoemd).
De uitkeringsbedragen in deze tabel zijn vastgesteld volgens de registratiemethode. Hierdoor wijken de bedragen af van dezelfde soort bedragen die op StatLine zijn terug te vinden bij de overheidsfinanciën. De bedragen die daar worden weergegeven hebben betrekking op de premies en uitkeringen van de wettelijke sociale verzekeringen in termen van het Europees systeem van rekeningen (ESR95). Dit systeem ligt ten grondslag aan het stelsel van Nationale rekeningen en is gebaseerd op de transactiemethode.

Met ingang van 2008 is het aantal uitsplitsingen bij de variabele fonds uitgebreid. Negatieve bedragen, die onder andere door verrekeningen of terugvorderingen kunnen voorkomen, zijn in die nieuwe uitsplitsing bij de groep overige fondsen terechtgekomen. Hierdoor komt het vaak voor dat het totaal uitgekeerde bedrag aan WW iets lager is dan de optelsom van de wachtgeldfondsen en het werkloosheidsfonds.

Gegevens zijn beschikbaar over januari 1998 t/m december 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief, behalve de laatste twee maanden, de laatste kwartaalcijfers en de laatste jaarcijfers.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 31 augustus 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

WW; uitgekeerde bedragen
Het totaal van de bedragen die in de verslagperiode zijn uitbetaald in verband met een uitkering krachtens de werkloosheidswet (WW). Het betreft bedragen uitgekeerd uit het wachtgeldfonds, het werkloosheids-fonds, enkele kleinere fondsen en voorschotbetalingen. De bedragen in de maand mei zijn inclusief vakantiegeld. Met ingang van 2008 is het aantal uitsplitsingen bij de variabele fonds uitgebreid. Negatieve bedragen, die onder andere door verrekeningen of terugvorderingen kunnen voorkomen, zijn in die nieuwe uitsplitsing bij de groep overige fondsen terechtgekomen. Hierdoor komt het vaak voor dat het totaal uitgekeerde bedrag aan WW iets lager is dan de optelsom van de wachtgeldfondsen en het werkloosheidsfonds.
Wachtgeldfonds; uitgekeerde bedragen
Het totaal van de bedragen die in de verslagperiode zijn uitbetaald in verband met een uitkering krachtens de werkloosheidswet (WW). Het per bedrijfssector ingestelde wachtgeldfonds betaalt gedurende maximaal zes maanden de uitkering aan de werknemer die voor het intreden van de werkloosheid in de desbetreffende sector werkzaam was.
De bedragen in de maand mei zijn inclusief vakantiegeld. Met ingang van 2008 is het aantal uitsplitsingen bij de variabele fonds uitgebreid. Negatieve bedragen, die onder andere door verrekeningen of terugvorderingen kunnen voorkomen, zijn in die nieuwe uitsplitsing bij de groep overige fondsen terechtgekomen. Hierdoor komt het vaak voor dat het totaal uitgekeerde bedrag aan WW iets lager is dan de optelsom van de wachtgeldfondsen en het werkloosheidsfonds.
Werkloosheidsfonds; uitgekeerde bedragen
Het totaal van de bedragen die in de verslagperiode zijn uitbetaald in verband met een uitkering krachtens de werkloosheidswet (WW). Het werkloosheidsfonds betaalt de uitkeringen die niet (meer) door enig wachtgeldfonds worden betaald. De bedragen in de maand mei zijn inclusief vakantiegeld.
Met ingang van 2008 is het aantal uitsplitsingen bij de variabele fonds uitgebreid. Negatieve bedragen, die onder andere door verrekeningen of terugvorderingen kunnen voorkomen, zijn in die nieuwe uitsplitsing bij de groep overige fondsen terechtgekomen. Hierdoor komt het vaak voor dat het totaal uitgekeerde bedrag aan WW iets lager is dan de optelsom van de wachtgeldfondsen en het werkloosheidsfonds.