Rechtskundige diensten

Rechtskundige diensten

SBI'93 Grootteklasse Perioden Aantal ondernemingen (absoluut) Resultatenrekening Specificatie van de netto-omzet Totaal netto-omzet (mln euro) Resultatenrekening Specificatie van de netto-omzet Rechtskundig advies en informatie (%) Resultatenrekening Specificatie van de netto-omzet Activiteiten betreffende de advocatuur (%) Resultatenrekening Specificatie van de netto-omzet Opmaken van notariële akten (%) Resultatenrekening Specificatie van de netto-omzet Ambtelijke activiteiten van deurwaarders (%) Resultatenrekening Specificatie van de netto-omzet Werk betr. octrooien, merken en modellen (%) Resultatenrekening Specificatie van de netto-omzet Overige rechtskundige diensten (%) Resultatenrekening Specificatie van de netto-omzet Incassodiensten (%) Resultatenrekening Specificatie van de netto-omzet Overige, niet rechtskundige, activiteit (%)
7411 Totaal rechtskundige diensten Alle ondernemingen 2001 2.744 2.865,4 8 49 27 3 5 3 3 2
7411 Totaal rechtskundige diensten 2 tot 10 werkzame personen 2001 1.700 414,9 9 43 36 3 2 3 3 2
7411 Totaal rechtskundige diensten 10 en meer werkzame personen 2001 1.044 2.451,5 8 50 26 3 6 3 3 2
7411 Totaal rechtskundige diensten 10 tot 100 werkzame personen 2001 x x x x x x x x x x
7411 Totaal rechtskundige diensten 100 en meer werkzame personen 2001 x x x x x x x x x x
7411.1 Advocatenkantoren Alle ondernemingen 2001 1.589 1.686,8 6 83 6 3 1 1
7411.1 Advocatenkantoren 2 tot 10 werkzame personen 2001 1.149 204,6 8 87 1 3 1 1
7411.1 Advocatenkantoren 10 en meer werkzame personen 2001 440 1.483,2 6 82 7 2 1 1
7411.1 Advocatenkantoren 10 tot 100 werkzame personen 2001 408 579,3 7 87 1 3 2 1
7411.1 Advocatenkantoren 100 en meer werkzame personen 2001 32 902,9 5 79 11 2 0 2
7411.2 Rechtskundig adviesbureaus Alle ondernemingen 2001 210 119,2 65 23 1 12
7411.2 Rechtskundig adviesbureaus 2 tot 10 werkzame personen 2001 166 20,7 67 13 5 15
7411.2 Rechtskundig adviesbureaus 10 en meer werkzame personen 2001 44 98,5 64 25 0 11
7411.2 Rechtskundig adviesbureaus 10 tot 100 werkzame personen 2001 x x x x x x
7411.2 Rechtskundig adviesbureaus 100 en meer werkzame personen 2001 x x x x x x
7411.3 Notariskantoren Alle ondernemingen 2001 707 715,7 3 94 2 1
7411.3 Notariskantoren 2 tot 10 werkzame personen 2001 294 158,9 3 94 2 1
7411.3 Notariskantoren 10 en meer werkzame personen 2001 413 556,8 3 95 2 1
7411.3 Notariskantoren 10 tot 100 werkzame personen 2001 x x x x x x
7411.3 Notariskantoren 100 en meer werkzame personen 2001 x x x x x x
7411.4 Deurwaarderskantoren Alle ondernemingen 2001 182 164,4 2 54 5 38 1
7411.4 Deurwaarderskantoren 2 tot 10 werkzame personen 2001 70 24,1 0 57 5 37 0
7411.4 Deurwaarderskantoren 10 en meer werkzame personen 2001 112 140,3 2 54 5 38 2
7411.4 Deurwaarderskantoren 10 tot 100 werkzame personen 2001 x x x x x x x
7411.4 Deurwaarderskantoren 100 en meer werkzame personen 2001 x x x x x x x
7411.5 Octrooi-, merken- en mod.bureaus Alle ondernemingen 2001 40 152,8 5 93 1 1
7411.5 Octrooi-, merken- en mod.bureaus 2 tot 10 werkzame personen 2001 21 6,7 1 99 0 0
7411.5 Octrooi-, merken- en mod.bureaus 10 en meer werkzame personen 2001 19 146,1 5 93 1 1
7411.5 Octrooi-, merken- en mod.bureaus 10 tot 100 werkzame personen 2001 16 103,4 7 91 0 1
7411.5 Octrooi-, merken- en mod.bureaus 100 en meer werkzame personen 2001 3 42,6 0 96 3 2
7411.2 Stichtingen rechtsbijstand Alle ondernemingen 2001 16 26,6 100
7411.2 Stichtingen rechtsbijstand 2 tot 10 werkzame personen 2001 - - -
7411.2 Stichtingen rechtsbijstand 10 en meer werkzame personen 2001 16 26,6 100
7411.2 Stichtingen rechtsbijstand 10 tot 100 werkzame personen 2001 16 26,6 100
7411.2 Stichtingen rechtsbijstand 100 en meer werkzame personen 2001 - - -
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De productiestatistiek rechtskundige diensten heeft tot doel informatie te
verschaffen over ondernemingen die actief zijn op het terrein van de
rechtskundige dienstverlening in Nederland. Met name wordt aandacht besteed
aan omzet en kosten, aan werkzame personen en aan verrichte activiteiten.
Tot de rechtskundige diensten behoren: advocatenkantoren, rechtskundig
adviesbureaus, notariskantoren, deurwaarderskantoren, octrooi-, merken- en
modellenbureaus, en stichtingen rechtsbijstand. Vanaf 1995 worden er geen
rechts- en wetswinkels meer waargenomen.
Voor de statistiek zijn via een schriftelijke enquÛte op steekproefbasis
gegevens verzameld bij ondernemingen met twee of meer werkzame personen.
Rechtswinkels zijn niet in het onderzoek meegenomen.
De advocatenkantoren vormen zowel qua aantal ondernemingen als wat
netto-omzet en werkzame personen betreft de grootste groep binnen de
rechtskundige diensten.

Gegevens van 1997,1998,1999,2000 en 2001
Frequentie: stopgezet

Toelichting onderwerpen

Aantal ondernemingen
Resultatenrekening
Overzicht van kosten en opbrengsten over de afgelopen periode.
Bij de Stichtingen rechtsbijstand zijn alleen de lasten (uit de Rekening
van baten en lasten) gevraagd; voor deze publicatie is aangenomen dat de
baten gelijk zijn aan de lasten.
Specificatie van de netto-omzet
Aan derden en aan gelieerde ondernemingen gefactureerde of nog te
factureren opdrachten (exclusief omzetbelasting en exclusief zogenaamde
'verschotten') die betrekking hebben op het boekjaar.
Voor Stichtingen rechtsbijstand 'netto-omzet' te lezen als 'totaal baten'.
Totaal netto-omzet
Aan derden en aan gelieerde ondernemingen gefactureerde of nog te
factureren opdrachten (exclusief omzetbelasting en exclusief zogenaamde
'verschotten') die betrekking hebben op het boekjaar.
Voor Stichtingen rechtsbijstand 'netto-omzet' te lezen als 'totaal baten'.
Rechtskundig advies en informatie
Tot deze activiteiten worden gerekend:
het buiten rechte geven van juridisch advies en/of informatie
(schriftelijk dan wel mondeling); het verrichten van juridisch onderzoek
dat uitmondt in advisering; het opstellen van niet-notariele akten; het
buiten rechte behartigen van belangen en/of het buiten rechte
vertegenwoordigen van cliënten.
Activiteiten betreffende de advocatuur
Het optreden van advocaten in juridische aangelegenheden, zowel in als
buiten rechte.
Opmaken van notariële akten
Het betreft authentieke akten betreffende overeenkomsten of
rechtshandelingen, zowel die waarvoor de wet een dergelijke akte verplicht
stelt als andere overeenkomsten of rechtshandelingen.
Ambtelijke activiteiten van deurwaarders
Het betreft diensten in gerechtelijke procedures die volgens de wet
uitsluitend door gerechtsdeurwaarders worden verleend.
Werk betr. octrooien, merken en modellen
Het geven van rechtskundige adviezen en verlenen van rechtsbijstand op het
gebied van octrooien, merken, modellen, licenties en tekeningen.
Overige rechtskundige diensten
Hieronder vallen bijvoorbeeld de rechtsbijstand betreffende scheiding en
deling van onverdeelde boedels zoals nalatenschappen, de afhandeling van
faillissementen en de rechtskundige assistentie bij openbare veilingen.
Ook het vertegenwoordigen van een client bij een kantongerechtsprocedure
door niet-advocaten hoort tot de overige rechtskundige diensten.
Incassodiensten
Het betreft het uitsluitend via buitengerechtelijke procedure innen van
geldbedragen bij achterstallige debiteuren van clienten.
Gerechtelijke incasso valt onder ambtelijke activiteiten van deurwaarders.
Overige, niet rechtskundige, activiteit
Alle activiteiten die niet kunnen worden toegerekend aan een van de
hiervoor genoemde categorieën, b.v. makelaardij, bedrijfsadvies,
assurantie, verhuur, handel, enz.