Overledenen; geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, regio

Overledenen; geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, regio

Perioden Regio's Overledenen: geslacht Mannen en vrouwen (aantal) Overledenen: geslacht, relatief Mannen en vrouwen (promille) Overledenen: geslacht, gestandaardiseerd Mannen (promille) Overledenen: geslacht, gestandaardiseerd Vrouwen (promille) Overledenen: geslacht, burgerlijke staat Mannen en vrouwen Totaal mannen en vrouwen (aantal) Overledenen: geslacht, burgerlijke staat Mannen en vrouwen Ongehuwd (aantal) Overledenen: geslacht, burgerlijke staat Mannen en vrouwen Gehuwd (aantal) Overledenen: geslacht, burgerlijke staat Mannen en vrouwen Verweduwd (aantal) Overledenen: geslacht, burgerlijke staat Mannen en vrouwen Gescheiden (aantal)
1988 Nederland 124.163 8,4 9,0 7,9 124.163 15.049 56.856 46.333 5.925
1995 Nederland 135.675 8,8 8,9 8,6 135.675 16.029 58.369 53.120 8.157
2000 Nederland 140.527 8,8 8,7 8,9 140.527 16.308 58.953 55.207 10.059
2005 Nederland 136.402 8,4 8,2 8,5 136.402 15.322 56.273 53.764 11.043
2010 Nederland 136.058 8,2 8,0 8,4 136.058 14.827 56.022 52.879 12.330
2015 Nederland 147.134 8,7 8,5 8,9 147.134 15.866 58.927 57.246 15.095
2020 Nederland 168.678 9,7 9,7 9,6 168.678 18.552 67.649 63.599 18.878
2022 Nederland 170.112 9,6 9,5 9,7 170.112 19.770 66.507 63.455 20.380
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over overledenen naar geslacht, leeftijd en burgerlijke staat onder de bevolking van Nederland. De gegevens zijn uit te splitsen naar landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten.

De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeenten.
In geval van grenswijzigingen die over verschillende regiogrenzen heen gaan is de indeling van gemeenten gegroepeerd naar de meest recente situatie.
Bijvoorbeeld: De gemeente Vianen is per 01-01-2002 overgegaan van provincie Zuid-Holland naar provincie Utrecht en wordt in deze tabel gegroepeerd in de provincie Utrecht.

Beschikbaar vanaf: 1988

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per 8 augustus 2023:
De cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het 3e kwartaal van 2024 worden de definitieve cijfers over 2023 in de tabel opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Overledenen: geslacht
Overledene:
Persoon die is overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte heeft ondertekend. Overledenen worden geteld naar de woongemeente en niet naar de gemeente van overlijden.

Verwerking grenswijziging Rotterdam en Rozenburg in 2010 Per 18 maart 2010 is de gemeente Rozenburg opgeheven en in zijn geheel overgegaan naar de gemeente Rotterdam. Voor de overzichtelijkheid zijn de cijfers met betrekking tot geboorte, sterfte, buitenlandse migratie en verhuizingen in Rozenburg voor geheel 2010 bij Rotterdam geteld. Voor Rozenburg zijn dus geen gegevens over de bevolkingsontwikkeling in 2010 beschikbaar.
Mannen en vrouwen
Overledenen: geslacht, relatief
Overledenen naar geslacht per duizend van de gemiddelde bevolking.

Overledene:
Persoon die is overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte heeft ondertekend. Overledenen worden geteld naar de woongemeente en niet naar de gemeente van overlijden.

Gemiddelde bevolking:
De helft van een bevolking aan het begin van een bepaalde periode plus de helft van die bevolking aan het eind van de periode.

Bevolking:
De inwoners van een bepaald gebied. In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.

Verwerking grenswijziging Rotterdam en Rozenburg in 2010
Per 18 maart 2010 is de gemeente Rozenburg opgeheven en in zijn geheel overgegaan naar de gemeente Rotterdam. Voor de overzichtelijkheid zijn de cijfers met betrekking tot geboorte, sterfte, buitenlandse migratie en verhuizingen in Rozenburg voor geheel 2010 bij Rotterdam geteld. Voor Rozenburg zijn dus geen gegevens over de bevolkingsontwikkeling in 2010 beschikbaar. Voor de relatieve sterftecijfers van Rotterdam is steeds gerelateerd aan de bevolkingsaantallen van Rotterdam en Rozenburg samen.
Mannen en vrouwen
Overledenen per duizend van de gemiddelde bevolking.
Overledenen: geslacht, gestandaardiseerd
Gestandaardiseerd sterftecijfer:
Sterftecijfer waarbij de invloed van de bevolking naar leeftijd en geslacht tussen de verschillende regio's is uitgeschakeld. De functie van een gestandaardiseerd sterftecijfer is de sterfte in de verschillende regio's beter vergelijkbaar te maken. De gemiddelde bevolking naar leeftijd en geslacht van Nederland heeft als standaardbevolking gediend.

Leeftijd:
Het aantal gehele jaren dat op 31 december van het jaar van overlijden is verstreken sinds de geboortedatum van de persoon. Te berekenen als jaar van overlijden min geboortejaar.

Overledene:
Persoon die is overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte heeft ondertekend. Overledenen worden geteld naar de woongemeente en niet naar de gemeente van overlijden.

Gemiddelde bevolking:
De helft van een bevolking aan het begin van een bepaalde periode plus de helft van die bevolking aan het eind van de periode.

Bevolking:
De inwoners van een bepaald gebied. In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.

Verwerking grenswijziging Rotterdam en Rozenburg in 2010
Per 18 maart 2010 is de gemeente Rozenburg opgeheven en in zijn geheel overgegaan naar de gemeente Rotterdam. Voor de overzichtelijkheid zijn de cijfers met betrekking tot geboorte, sterfte, buitenlandse migratie en verhuizingen in Rozenburg voor geheel 2010 bij Rotterdam geteld. Voor Rozenburg zijn dus geen gegevens over de bevolkingsontwikkeling in 2010 beschikbaar. Voor de relatieve sterftecijfers van Rotterdam is steeds gerelateerd aan de bevolkingsaantallen van Rotterdam en Rozenburg samen.
Mannen
Overleden mannen per duizend van de gemiddelde mannelijke bevolking, gestandaardiseerd.
Vrouwen
Overleden vrouwen per duizend van de gemiddelde vrouwelijke bevolking, gestandaardiseerd.
Overledenen: geslacht, burgerlijke staat
Trendbreuk burgerlijke staat
Vanaf 2010 is een kleine verschuiving tussen de verschillende burgerlijke staten opgetreden (minder ongehuwd en meer gehuwd, gescheiden en verweduwd). Dit komt omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt. De burgerlijke staten 'partnerschap', 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na partnerschap' worden daardoor binnen deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt wat in de meeste gevallen ongehuwd was. Vanaf 2010 zijn alle burgerlijke staten beschikbaar.

Overledene:
Persoon die is overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte heeft ondertekend. Overledenen worden geteld naar de woongemeente en niet naar de gemeente van overlijden.

Burgerlijke staat:
Formele positie van een persoon waarbij wordt verwezen naar het huwelijk en het geregistreerd partnerschap.

Geregistreerd partnerschap:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand. Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.

Verwerking grenswijziging Rotterdam en Rozenburg in 2010
Per 18 maart 2010 is de gemeente Rozenburg opgeheven en in zijn geheel overgegaan naar de gemeente Rotterdam. Voor de overzichtelijkheid zijn de cijfers met betrekking tot geboorte, sterfte, buitenlandse migratie en verhuizingen in Rozenburg voor geheel 2010 bij Rotterdam geteld. Voor Rozenburg zijn dus geen gegevens over de bevolkingsontwikkeling in 2010 beschikbaar. Voor de relatieve sterftecijfers van Rotterdam is steeds gerelateerd aan de bevolkingsaantallen van Rotterdam en Rozenburg samen.
Mannen en vrouwen
Totaal mannen en vrouwen
Ongehuwd
Trendbreuk
Vanaf 2010 is een kleine verschuiving tussen de verschillende burgerlijke staten opgetreden (minder ongehuwd en meer gehuwd, gescheiden en verweduwd). Dit komt omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt. De burgerlijke staten 'partnerschap', 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na partnerschap' worden daardoor binnen deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt wat in de meeste gevallen ongehuwd was. Vanaf 2010 zijn alle burgerlijke staten beschikbaar.

Ongehuwd:
Vanaf 2010: burgerlijke staat die aangeeft dat een persoon nog nooit een huwelijk heeft gesloten of een geregistreerd partnerschap is aangegaan.
1998 tot 2010: burgerlijke staat die aangeeft dat een persoon nog nooit een huwelijk heeft gesloten. Omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt is partnerschap in deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat 'partnerschap na ongehuwd' is meegeteld en dat voor de burgerlijke staten 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na partnerschap' de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt. Dat was meestal ongehuwd.
Tot 1998: burgerlijke staat die aangeeft dat een persoon nog nooit een huwelijk heeft gesloten.

Geregistreerd partnerschap:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand. Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Gehuwd
Trendbreuk
Vanaf 2010 is een kleine verschuiving tussen de verschillende burgerlijke staten opgetreden (minder ongehuwd en meer gehuwd, gescheiden en verweduwd). Dit komt omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt. De burgerlijke staten 'partnerschap', 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na partnerschap' worden daardoor binnen deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt wat in de meeste gevallen ongehuwd was. Vanaf 2010 zijn alle burgerlijke staten beschikbaar.

Gehuwd:
vanaf 2010: wettig gehuwd plus partnerschap.
1998 tot 2010: wettig gehuwd. Omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt is partnerschap in deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat partnerschap in deze periode niet is meegeteld.
Tot 1998: wettig gehuwd.

Geregistreerd partnerschap:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand. Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Verweduwd
Trendbreuk
Vanaf 2010 is een kleine verschuiving tussen de verschillende burgerlijke staten opgetreden (minder ongehuwd en meer gehuwd, gescheiden en verweduwd). Dit komt omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt. De burgerlijke staten 'partnerschap', 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na partnerschap' worden daardoor binnen deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt wat in de meeste gevallen ongehuwd was. Vanaf 2010 zijn alle burgerlijke staten beschikbaar.

Verweduwd:
Vanaf 2010: verweduwd na wettig huwelijk plus verweduwd na partnerschap.
1998 tot 2010: verweduwd na wettig huwelijk. Omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt is partnerschap in deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat 'partnerschap na verweduwd' is meegeteld en dat voor 'verweduwd na partnerschap' de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt. Dat was meestal ongehuwd.
Tot 1998: verweduwd na wettig huwelijk.

Geregistreerd partnerschap:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand. Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Gescheiden
Trendbreuk
Vanaf 2010 is een kleine verschuiving tussen de verschillende burgerlijke staten opgetreden (minder ongehuwd en meer gehuwd, gescheiden en verweduwd). Dit komt omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt. De burgerlijke staten 'partnerschap', 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na partnerschap' worden daardoor binnen deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt wat in de meeste gevallen ongehuwd was. Vanaf 2010 zijn alle burgerlijke staten beschikbaar.

Gescheiden:
Vanaf 2010: gescheiden na wettig huwelijk plus gescheiden na partnerschap.
1998 tot 2010: gescheiden na wettig huwelijk. Omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt is partnerschap in deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat 'partnerschap na gescheiden' is meegeteld en dat voor 'gescheiden na partnerschap' de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt. Dat was meestal ongehuwd.
Tot 1998: gescheiden na wettig huwelijk.

Geregistreerd partnerschap:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand. Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.