Aardgasbalans; aanbod en verbruik

Aardgasbalans; aanbod en verbruik

Perioden Aanbod van aardgas Totaal aanbod (mln m3) Aanbod van aardgas Winning uit de bodem (mln m3) Aanbod van aardgas Productie uit andere bronnen (mln m3) Aanbod van aardgas Invoer van gasvormig aardgas (mln m3) Aanbod van aardgas Invoer van vloeibaar aardgas (Lng) (mln m3) Aanbod van aardgas Uitvoer van gasvormig aardgas (mln m3) Aanbod van aardgas Uitvoer van vloeibaar aardgas (Lng) (mln m3) Aanbod van aardgas Bunkering (mln m3) Aanbod van aardgas Voorraadmutatie (mln m3) Verbruik van aardgas Totaal verbruik (mln m3)
2020 juni** 2.513 1.642 21 4.437 337 2.364 151 11 -1.399 2.513
2020 juli** 2.806 1.387 21 3.984 752 2.468 21 12 -836 2.806
2020 augustus** 2.766 1.319 21 3.563 523 1.802 143 14 -701 2.766
2020 september** 2.697 1.276 23 4.711 316 2.172 133 10 -1.315 2.697
2020 oktober** 3.416 1.922 21 3.999 539 3.107 153 14 208 3.416
2020 november** 3.811 1.903 21 4.129 667 3.252 124 13 480 3.811
2020 december** 4.823 2.128 21 4.217 346 3.702 47 18 1.877 4.823
2021 januari* 5.547 2.188 21 5.225 335 5.845 340 15 3.978 5.547
2021 februari* 4.621 1.816 20 3.756 440 3.815 42 18 2.464 4.621
2021 maart* 4.411 2.040 17 4.010 1.226 3.905 26 14 1.064 4.411
2021 april* 3.656 2.081 16 3.182 1.303 3.470 57 15 615 3.656
2021 mei* 2.979 2.020 20 3.078 1.269 3.021 70 15 -302 2.979
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het aanbod en verbruik van aardgas weer in balansvorm. De berekening van het aanbod is als volgt: winning uit de bodem plus productie uit andere bronnen plus invoer minus uitvoer minus de levering van aardgas aan schepen die naar het buitenland varen (bunkering) plus voorraadmutatie. Het aanbod is gelijk aan de hoeveelheid aardgas die in Nederland is verbruikt in dezelfde periode. Dit verbruik wordt nader uitgesplitst naar de wijze van aflevering via het gasnet. Dit bestaat uit een hoofdtransportnet met daaraan gekoppeld de regionale netten. De grootverbruikers krijgen gas direct uit het hoofdtransportnet. Dit zijn de elektriciteitscentrales en grote bedrijven. De kleinverbruikers, waaronder de huishoudens, krijgen het aardgas via de regionale netten. Daarnaast is er een post van aardgasverbruik bij de winning en transport. Tot slot is er een kleine post van het afgefakkelde of afgeblazen aardgas.

Gegevens beschikbaar:
Vanaf 1946 per jaar en vanaf 1982 per jaar, per kwartaal en per maand.

Status van de cijfers:
- tot en met 2018 definitief;
- 2019 en 2020 nader voorlopig;
- 2021 voorlopig.

Wijzigingen 23 juli 2021:
Voorlopige cijfers mei 2021 toegevoegd.

Wijzigingen per maart 2021:
Herontwerp; toegevoegd zijn gegevens over 'Bunkering' en 'Eindvoorraad'. De eindvoorraden worden eenmaal per jaar (eind januari) geijkt op de voorraden zoals opgegeven door AGSI. In de overige maanden wordt de eindvoorraad bepaald door middel van de aanvoer en aflevering zoals die is bemeten door de Gasunie (GTS). Hierdoor kan het dus zijn dat er verschillen ontstaan met de waardes die worden gepubliceerd op AGSI. Naast het toevoegen van de Eindvoorraad en Bunkering is er ook een inhoudelijke revisie doorgevoerd. Nieuwe inzichten over aardgas dat via pijpen in de Noordzee in ons land komt hebben geleid tot een verschuiving van invoer naar winning voor het jaar 2020.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers: de derde maand na afloop van de verslagperiode.
Nader voorlopige cijfers: uiterlijk in december van het jaar volgend op het verslagjaar.
Definitieve cijfers: uiterlijk in december van het tweede jaar volgend op het verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Aanbod van aardgas
De hoeveelheid aardgas die primair beschikbaar is gekomen voor verbruik in Nederland. De volgende posten tellen hierbij mee: winning uit de bodem plus productie uit andere bronnen plus invoer minus uitvoer plus voorraadmutatie. Het aldus berekende aanbod is gelijk aan het verbruik in de betreffende periode.
Totaal aanbod
De hoeveelheid aardgas die primair beschikbaar is gekomen voor verbruik in Nederland.
Winning uit de bodem
Het onttrekken van aardgas aan de bodem. Dit kan zowel onder het vaste land zijn als uit het Nederlandse deel van de Noordzee.

Cijfers over fakkels zijn hierin op mindering gebracht.
Productie uit andere bronnen
Aardgas verkregen door omzetting van andere energiedragers. Een voorbeeld is de productie van aardgas uit raffinaderijgas. Een ander voorbeeld is de productie van aardgas uit biogas. Dit wordt ook wel groen gas genoemd.
Invoer van gasvormig aardgas
Invoer van gasvormige aardgas via pijpleidingen vanuit het buitenland.
Invoer van vloeibaar aardgas (Lng)
Invoer van liquefied natural gas (Lng). Aardgas in vloeibare vorm.
Zo is het gemakkelijker te vervoeren over lange afstanden in schepen. Het gas wordt vloeibaar gemaakt door koeling tot circa min 160 graden Celsius.
Uitvoer van gasvormig aardgas
Uitvoer van gasvormig aardgas door pijpleidingen naar het buitenland.
Uitvoer van vloeibaar aardgas (Lng)
Uitvoer van liquefied natural gas (Lng). Aardgas in vloeibare vorm.
Zo is het gemakkelijker te vervoeren over lange afstanden in schepen. Het gas wordt vloeibaar gemaakt door koeling tot circa min 160 graden Celsius.
Bunkering
De levering van brandstof voor de internationale scheepvaart en voor de internationale luchtvaart. Dit betreft schepen of vliegtuigen die vertrekken uit Nederlandse havens en aankomen in/op buitenlandse (lucht)havens. De post bunkering wordt gezien als een vorm van uitvoer. De brandstof komt namelijk niet beschikbaar voor verbruik in Nederland.
Voorraadmutatie
Voorraadveranderingen van aardgas in aardgasbergingen en opslagtanks voor vloeibaar aardgas (Lng). Tevens zijn kleine veranderingen in de noodvoorraad aardgas en in de aardgasleidingen hierbij inbegrepen. Bij extreem koud weer wordt de noodvoorraad gebruikt om de aardgasvoorziening op peil te houden. Bij warm weer wordt deze noodvoorraad weer aangevuld. Bij energiestatistieken is dit de beginvoorraad minus de eindvoorraad, conform de internationale richtlijnen voor energiestatistieken. Een positief getal betekent dus dat de voorraad is afgenomen en dat het aanbod in Nederland is toegenomen. Voor een negatief getal geldt het omgekeerde (toename van de voorraad en afname van het aanbod).
Verbruik van aardgas
De hoeveelheid aardgas die is afgeleverd aan verbruikers in Nederland.
Totaal verbruik
De hoeveelheid aardgas die is gebruikt door bedrijven, huishoudens en vervoer in Nederland.