Aardgasbalans; aanbod en verbruik

Aardgasbalans; aanbod en verbruik

Perioden Aanbod van aardgas Invoer van gasvormig aardgas Invoer via Duitsland (mln m3) Aanbod van aardgas Uitvoer van gasvormig aardgas Uitvoer naar Duitsland (mln m3)
2022 mei* 311 2.388
2022 juni* 245 2.079
2022 juli* 359 2.326
2022 augustus* 200 2.420
2022 september* 316 2.522
2022 oktober* 186 3.376
2022 november* 323 3.102
2022 december* 986 3.247
2023 januari* 1.009 3.279
2023 februari* 833 2.623
2023 maart* 633 2.683
2023 april* 436 2.703
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het aanbod en verbruik van aardgas weer in balansvorm. De berekening van het aanbod is als volgt: winning uit de bodem plus productie uit andere bronnen plus invoer minus uitvoer minus de levering van aardgas aan schepen die naar het buitenland varen (bunkering) plus voorraadmutatie. Het aanbod is gelijk aan de hoeveelheid aardgas die in Nederland is verbruikt in dezelfde periode. Dit verbruik wordt nader uitgesplitst naar de wijze van aflevering via het gasnet. Dit bestaat uit een hoofdtransportnet met daaraan gekoppeld de regionale netten. De grootverbruikers krijgen gas direct uit het hoofdtransportnet. Dit zijn de elektriciteitscentrales en grote bedrijven. De kleinverbruikers, waaronder de huishoudens, krijgen het aardgas via de regionale netten. Daarnaast is er een post van aardgasverbruik bij de winning en transport. Tot slot is er een kleine post van het afgefakkelde of afgeblazen aardgas.

Gegevens beschikbaar:
Vanaf 1946 per jaar en vanaf 1982 per jaar, per kwartaal en per maand.

Status van de cijfers:
- tot en met 2020 definitief;
- 2021 nader voorlopig;
- 2022 en later zijn voorlopig.

Wijzigingen per 31 mei 2023:
Cijfers over april zijn geüpdatet.

Wijzigingen per 15 mei 2023:
Cijfers over april zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 15 december 2022:
Cijfers over 2015 t/m 2020 zijn gereviseerd.

Voor 2015-2020 is opslagcapaciteit toegevoegd.

Voor 2015 en 2016 is gepubliceerd vanuit een nieuwe database, hierdoor is nu ook de eindvoorraad en opslagcapaciteit van aardgas beschikbaar. Verder zijn hierdoor de volgende cijfers verbeterd en nu volledig consistent met de Energiebalans:
- Verbruik bij winning en transport
- Fakkels
- Voorraadmutatie
- Productie uit andere bronnen
- Elektriciteitscentrales
Verbruiksgegevens zijn in de nieuwe database enkel alleen nog beschikbaar voor de elektriciteitscentrales.


Wijzigingen per september 2022:
Cijfers over juli en augustus 2022 zijn toegevoegd.
Vanwege aanhoudende onrust op de Nederlandse en Europese gasmarkt, zijn er drie aanvullingen gedaan om een beter beeld te geven van de huidige situatie. Allereerst wordt voor gasvormige aardgas gerapporteerd waar het gas het land binnen komt en het land weer verlaat. Het blijft lastig vast te stellen wat de herkomst en bestemming van dit gas is maar de grensovergangen geven wel een beeld van de gasstromen in ons land. Daarnaast is de gasopslagcapaciteit toegevoegd voor zowel gasvormig als vloeibaar aardgas. Dit geeft een beeld van de vulgraden van de gasopslagen in Nederland. Als laatste is ook een uitsplitsing gedaan van de eindvoorraden naar gasvormig en vloeibaar gas.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers: een halve maand na afloop van de verslagperiode.
Nader voorlopige cijfers: uiterlijk in juli van het jaar volgend op het verslagjaar.
Definitieve cijfers: uiterlijk in december van het tweede jaar volgend op het verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Aanbod van aardgas
De hoeveelheid aardgas die primair beschikbaar is gekomen voor verbruik in Nederland. De volgende posten tellen hierbij mee: winning uit de bodem plus productie uit andere bronnen plus invoer minus uitvoer plus voorraadmutatie. Het aldus berekende aanbod is gelijk aan het verbruik in de betreffende periode.
Invoer van gasvormig aardgas
Invoer via Duitsland
Invoer van gasvormig aardgas via pijpleidingen dat vanuit Duitsland komt met uitzondering van de grensovergang met Emden. Dit is inclusief opslag in Duitse gasopslagen.
Uitvoer van gasvormig aardgas
Uitvoer naar Duitsland
Uitvoer van gasvormig aardgas door pijpleidingen naar Duitsland met uitzonderding van de grensovergang bij Emden.