Effectmeting met toegevoegde waarde van de export

© Hollandse Hoogte
Een beschrijvende analyse van een aantal demografische kenmerken van de gebruikers van het instrument Starters International Business in de jaren 2012 -2016 en een analyse van de haalbaarheid van een berekening van de toegevoegde waarde van de export voor deze groep bedrijven.
In opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken schetst deze studie een eerste beeld van de bedrijven die gebruik maken van de SIB in termen van een aantal demografische kenmerken zoals grootte, leeftijd en bedrijfstak. Daarnaast komt de ontwikkeling van de goederen- en dienstenhandel van de SIB-deelnemers voor het eerst aan het licht. Zo behoort ruim 95 procent van de SIB-gebruikers tot het zelfstandig mkb. In termen van leeftijd zijn deze bedrijven zeer divers. Ruim een derde is 10 jaar of ouder, terwijl ongeveer een kwart jonger is dan 3 jaar. De meerderheid van de SIB-gebruikers exporteert, vaak al voor het gebruik maken van het instrument.

Naast een eerste overzicht van de kenmerken van de deelnemers aan de SIB, brengt deze studie de haalbaarheid van een berekening van de toegevoegde waarde van de export voor SIB-gebruikers in kaart. Om zo’n berekening mogelijk te maken dienen we op bedrijfsniveau te weten hoeveel goederen een bedrijf exporteert, wat het exporteert en het aandeel van wederuitvoer in de export. Uit de analyse blijken de benodigde gegevens beschikbaar te zijn voor ruim 70 procent van de waarde van de goederenexport van de SIB-gebruikers. Echter, in termen van aantallen bedrijven zijn deze gegevens slechts beschikbaar voor een beperkte groep SIB-gebruikers.