Milieusector in Nederland

In de factsheet wordt de Nederlandse milieusector in beeld gebracht. Hoe gaat het met de werkgelegenheid, economische groei en toegevoegde waarde van de milieusector? Deze factsheet geeft tevens een indruk van de verschillende activiteiten die worden meegenomen in de milieusector, en hun aandeel binnen de milieusector.
De milieusector bestaat uit bedrijven en instanties die activiteiten ontplooien met betrekking tot het meten, voorkomen, limiteren, minimaliseren of corrigeren van milieuschade aan water, lucht en bodem, en/of die zich bezig houden met problemen gerelateerd aan afval, geluid en ecosystemen . Hieronder vallen ook de 'schonere technologieën' en 'schonere producten en diensten' die het milieurisico verkleinen en het verbruik van natuurlijke hulpbronnen en vervuiling minimaliseren. Deze definitie van de milieusector (Environmental Goods and Services Sector, EGSS) is op Europees niveau vastgesteld en wordt als zodanig door EU-landen toegepast.

Activiteiten gericht op hernieuwbare energie en energiebesparing zijn onderdeel van de milieusector; deze worden ook in de Nationale Energieverkenning beschreven.