Lonen: Cao-lonen stijgen verder

© ANP
In het eerste kwartaal van 2016 zijn de cao-lonen (per uur inclusief bijzondere beloningen) 1,8 procent toegenomen. Deze toename is hoger dan in 2015, toen de gemiddelde loonstijging nog uitkwam op 1,4 procent.

De contractuele loonkosten stegen in het eerste kwartaal van 2016 met 1,9 procent.

Dit komt naast de cao-loonstijging doordat werkgevers meer bijdragen aan WAO-en WW-premies. De stijging van de loonkosten werd nog enigszins afgeremd door lagere pensioenpremies bij het ABP, de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet en premies bij verschillende sectorfondsen. Hierdoor komen de contractuele loonkosten in tegenstelling tot vorig jaar net iets boven de loonstijging uit.

De lonen bij de sector overheid stegen met 3,1 procent een stuk sterker in het eerste kwartaal van 2016 dan die bij de sector particuliere bedrijven (1,6 procent) en de gesubsidieerde sector (1,3 procent). In de loonstijging bij de overheid zijn de loonafspraken voor 2015 en 2016 verwerkt die voortvloeien uit het afgelopen zomer afgesloten Centraal Akkoord.

Het voorlopige cijfer over het eerste kwartaal van 2016 is gebaseerd op 84 procent van de cao’s waaruit de statistiek is opgebouwd. Ongeveer acht van de tien werknemers vallen onder een cao.

Loon(kosten) volgens Nationale rekeningen

 De lonen per arbeidsjaar waren in het tweede kwartaal van 2016 1,3 procent hoger dan in het tweede kwartaal van 2015. Bij het openbaar bestuur stegen de lonen met 3,5 procent het meest. In de informatie en communicatie daalden de lonen met 0,8 procent. De loonkosten per arbeidsjaar, waarin ook de werkgeverspremies zijn opgenomen, stegen met 1,0 procent. De werkgeverspremies voor de WAO/WIA gingen omhoog.

 

Deze gegevens zijn gebaseerd op de beloning van werknemers volgens de Nationale rekeningen. Ze wijken af van de cao-gegevens over lonen en loonkosten. Dit komt onder meer doordat:

- de gegevens van de Nationale rekeningen de gehele werknemerspopulatie beschrijven en de cao-gegevens alleen de werknemers die onder een cao vallen. Naar schatting acht van de tien werknemers valt onder een cao.

- de gegevens van de Nationale rekeningen zijn gebaseerd op werkelijke geldstromen en alle looncomponenten en werkgeverslasten bevatten. De cao-lonen en contractuele loonkosten laten de ontwikkeling zien van de lonen en sociale lasten voor zover die onvoorwaardelijk voor alle werknemers gelden.

- de ontwikkeling op basis van cao-informatie is structuurvrij, want wijzigingen in de werknemerspopulatie hebben geen effect op de ontwikkeling van de loon(kosten). Deze wijzigingen werken wel door in de gegevens van de Nationale rekeningen.