Uitkering

Het gaat hier om alle uitkeringen in het kader van de sociale zekerheid die te maken hebben met arbeidsongeschiktheid, ziekte en werkloosheid. Hieronder vallen onder andere uitkeringen in het kader van de Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen Jonggehandicapten (Wajong), de Werkloosheidswet (WW) en de Wet Werk en Bijstand (WWB). Pensioenuitkeringen en uitkeringen in het kader van de Algemene Nabestaandenwet (ANW) worden buiten beschouwing gelaten.