Realisaties: elektrotechnische en machine-industrie

De omzet van de elektrotechnische en machine-industrie was in oktober 2013 bijna 2,5 procent hoger dan in oktober vorig jaar. Ook de orderontvangsten namen toe. De afzet per gemiddelde werkdag bleef vrijwel gelijk. De afzetprijs was hoger en per gemiddelde werkdag werd er meer geproduceerd dan in oktober 2012.

Omzet, orders, productie en afzetprijs (oktober 2013)

Omzet, orders, productie en afzetprijs (oktober 2013)

Toename omzet

Evenals de drie voorgaande maanden nam in oktober 2013 de omzet toe. De omzet van de elektrotechnische en machine-industrie was bijna 2,5 procent hoger dan in oktober 2012. Het binnenland zag een toename van ruim 4,5 procent, op de exportmarkt nam de omzet 1,5 procent toe. Oktober had evenveel werkdagen als oktober 2012 en het prijsniveau van de afzet in deze branche lag hoger. Daarmee bleef het omzetvolume per gemiddelde werkdag vrijwel gelijk.

In oktober 2013 nam de omzet in alle subbranches toe ten opzichte van oktober 2012. Opvallend was de binnenlandse omzettoename van ruim 35 procent bij de elektrotechnische industrie. Op de buitenlandse markt nam bij deze subbranche de omzet ruim 5 procent af. De totale omzet nam hiermee bijna 2,5 procent toe. Ook bij de elektrische apparatenindustrie lieten de binnen- en buitenlandse markt tegenstrijdige ontwikkelingen zien. In deze branche was het echter het binnenland waar de omzet afnam. De totale omzet nam ruim 1 procent toe. Bij de machine-industrie nam de totale omzet ruim 2,5 procent toe, waarbij zowel in het binnen- als het buitenland een toename plaatsvond.

Toename orderontvangsten

Het volume van de orderontvangsten van de elektrotechnische en machine-industrie was in oktober dit jaar 16 procent groter dan in oktober 2012. In het binnenland namen de orderontvangsten ruim 9 procent toe, op de exportmarkt waren deze 18 procent hoger dan vorig jaar.

De toename in oktober 2013 is geheel toe te schrijven aan de machine-industrie. Evenals vorige maand namen de orderontvangsten sterk toe in deze subbranche, ditmaal ruim 25 procent. Het binnen- en buitenland zagen respectieve toenames van 12 procent en bijna 30 procent. Bij de elektrische apparatenindustrie lieten de binnen- en buitenlandse markt tegengestelde bewegingen zien. In het binnenland liepen de orderontvangsten 13 procent terug, terwijl deze op de buitenlandse markt 11 procent toenamen. De totale orderontvangsten namen daarmee ruim 0,5 procent toe. De vraag naar producten van de elektrotechnische industrie was in oktober 2013 ruim 5 procent minder dan vorig jaar. Een positieve ontwikkeling op de binnenlandse markt, een toename van ruim 35 procent, werd teniet gedaan door een afnemende vraag op de buitenlandse markt van 14 procent.

Afzetprijs gestegen

In oktober 2013 was de afzetprijs van de elektrotechnische en machine-industrie 2 procent hoger dan in oktober 2012. In het buitenland steeg de afzetprijs bijna 3 procent, in het binnenland bleef deze vrijwel gelijk. Bij de subbranches stegen de prijzen in de elektrische apparatenindustrie en de machine-industrie respectievelijk ruim 3 procent en ruim 2,5 procent. Bij de elektrotechnische industrie bleef de afzetprijs vrijwel gelijk aan die van oktober vorig jaar.

Groter productievolume

In de elektrotechnische en machine-industrie werd er in oktober 2013 per gemiddelde werkdag bijna 6 procent meer geproduceerd dan in oktober 2012. Bij zowel de machine-industrie als de elektrische apparatenindustrie nam de productie toe. Het productievolume per gemiddelde werkdag werd respectievelijk bijna 8 procent en ruim 2 procent groter. Bij de elektrotechnische industrie bleef de productie vrijwel gelijk.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)