Verschenen: 'Samen scholen', publicatie SCP

Vandaag is de eerste hoofdrapportage van het SCP verschenen over de samenwerking tussen ouders en scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Het rapport, getiteld Samen scholen, is samengesteld met medewerking van het CBS dat de steekproeftrekking verzorgde.In het rapport komen verschillende elementen van de samenwerking tussen ouders en scholen aan bod: steun van ouders thuis, activiteiten die zij doen op school, opvattingen over de afbakening van verantwoordelijkheden tussen school en ouders, en afspraken en communicatie tussen ouders en school. Daarnaast bespreekt het rapport de opvattingen van ouders over de doelen van opvoeding en onderwijs. Het rapport gaat onder andere na of er onder ouders draagvlak is voor onderwijsdoelstellingen als verhoging van het prestatieniveau, het terugdringen van het voortijdig schoolverlaten en het bevorderen van excellentie in het onderwijs.