Bruto nationaal inkomen 607 miljard euro in 2012

In het vierde kwartaal van 2012 bedroeg het bruto nationaal inkomen (bni) 156 miljard euro. Daarmee komt het totaalcijfer van dat jaar op 607 miljard euro. Het bni is niet alleen een belangrijke (internationale) macro-economische maatstaf, het cijfer wordt door de Europese Unie ook gebruikt om het grootste deel van de bijdragen van de lidstaten aan ‘Brussel’ te bepalen. Het fungeert dus als een soort belastbaar inkomen van de lidstaten.

Beperkte verschillen tussen het bbp en het bni

Het bruto binnenlands product (bbp) geeft aan hoeveel in een bepaalde periode in Nederland (‘binnenlands’) is geproduceerd. Hierbij is niet relevant of het Nederlandse bedrijven betreft of dochters van buitenlandse ondernemingen. Het bruto nationaal inkomen geeft aan hoeveel Nederlandse ingezetenen (‘nationaal’) voor hun directe deelname aan het productieproces ontvangen en het inkomen dat zij ontvangen voor het beschikbaar stellen van financiële middelen of niet-financiële middelen, zoals grond. Het verschil tussen het bbp en het bni is het saldo van deze zogenaamde primaire stromen van en naar het buitenland.

Bbp en bni van Nederland

Bbp en bni van Nederland

In de meeste kwartalen beperkt het verschil tussen het bbp en het bni zich tot enkele miljarden euro’s.

Tweede jaar op rij een positief saldo primaire inkomens

In het vierde kwartaal van 2012 was het saldo van betaalde en ontvangen primaire inkomens met het buitenland bijna 1 miljard euro in het voordeel van Nederland. Hetzelfde kwartaal een jaar eerder liet nog een negatief saldo van een half miljard euro zien. Voor geheel 2012 komt het saldo van betaalde en ontvangen primaire inkomens met het buitenland uit op bijna 6 miljard euro in het voordeel van Nederland, nog iets beter dan in 2011 (5,2 miljard euro). Na drie jaren met sterk negatieve saldi wordt de positieve reeks van vóór 2008 voortgezet.

Saldo primaire inkomens met het buitenland

Saldo primaire inkomens met het buitenland

Grote stromen inkomen uit vermogen

De primaire stromen van en naar het buitenland bestaan voor een beperkt deel uit lonen, belastingen en subsidies. Veruit de grootste component is inkomen uit vermogen: rente en winst (uitgekeerde dividenden en niet-uitgekeerde winsten). Hoewel het saldo van deze stromen meestal beperkt is, zijn de samenstellende delen fors.

Betaalde en ontvangen primaire inkomens aan/van het buitenland

Betaalde en ontvangen primaire inkomens aan/van het buitenland

In 2012 ging er ieder kwartaal zo’n 40 miljard euro (ruim een kwart van ons bbp) naar het buitenland, vooral naar de buitenlandse eigenaren van vestigingen in Nederland. Ruwweg hetzelfde bedrag kwam ieder kwartaal naar Nederland, afkomstig van buitenlandse vestigingen van Nederlandse bedrijven. Bijna twee derde deel van deze stromen betreft overigens transacties met in Nederland gevestigde bijzondere financiële instellingen.