Beschikbaar inkomen van huishoudens daalt fors

In het vierde kwartaal van 2012 lag het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens 3,2  procent lager dan een jaar eerder. Nooit eerder registreerde het CBS een dergelijk grote daling. Daarnaast hebben huishoudens in het vierde kwartaal opnieuw minder geconsumeerd en de hypotheekschuld is gedaald.

Prijsstijging hoger dan loonstijging

Het is het zesde achtereenvolgende kwartaal waarin het huishoudinkomen afnam. Dit kwam vooral doordat de lonen achterbleven bij de prijzen vanwege matige loonstijgingen en  toenemende werkloosheid. De loonsom van alle werknemers samen nam in het vierde kwartaal beperkt toe met 0,2 procent, terwijl de prijzen met gemiddeld 2,3 procent toenamen. Ook zonder prijscorrectie nam het beschikbaar inkomen in het vierde kwartaal af; met 0,9 procent ten opzichte van een jaar eerder. Deze daling wordt veroorzaakt door het feit dat de afgedragen belastingen op inkomen en vermogen en de betaalde sociale premies 2,2 procent hoger lagen dan een jaar eerder. De ontvangen sociale uitkeringen, waaronder de werkloosheidsuitkering (WW), namen wel toe met 1,0 procent.

Reëel beschikbaar inkomen en consumptie huishoudens

Reëel beschikbaar inkomen en consumptie huishoudens

Daling inkomen overtreft krimp consumptie

Dat consumenten minder te besteden hebben is terug te zien in de consumptie. De consumptie liep echter minder hard terug dan het inkomen. In het vierde kwartaal liep de reële consumptie terug met 2,5 procent ten opzichte van een jaar eerder. De krimp in het vierde kwartaal is hoger dan die in de voorafgaande kwartalen. Sinds het begin van de kredietcrisis viel alleen in het tweede kwartaal van 2009 de consumptie sterker terug.

Hypothecaire schuld groeit niet meer

In het vierde kwartaal van 2012 is de hypothecaire schuld van huishoudens gedaald met 3 miljard euro tot 671 miljard euro. Dit betekent dat er per saldo meer hypotheekleningen zijn afgelost dan opgenomen. Deze ontwikkeling weerspiegelt zich ook in de situatie op de huizenmarkt. Het aantal gekochte bestaande woningen daalde in het vierde kwartaal van 2012 met ruim 11,3 procent ten opzichte van een jaar eerder tot bijna 36 duizend. De gemiddelde prijs van gekochte bestaande koopwoningen was 7,4 procent lager dan een jaar eerder. De prijsdaling van koopwoningen zette begin 2009 in en houdt nog steeds aan.

Hypotheekschuld huishoudens

Hypotheekschuld huishoudens

Bron: StatLine, Sectorrekeningen Kerngegevens