CBS-cijfers

Voor wat betreft de randtotalen in dit artikel voor wederuitvoer, uitvoer Nederlands product en totale uitvoer van goederen wordt uitgegaan van de cijfers zoals die worden berekend door Nationale Rekeningen (NR). De totalen wijken licht af van de cijfers zoals die worden gepubliceerd door de statistiek internationale handel in goederen (IHG). In het statistisch proces worden de IHG-cijfers namelijk als broncijfers voor NR geconfronteerd met andere statistieken van het CBS waardoor daarna inpassingen en bijstellingen kunnen plaatsvinden. Daarnaast zijn de onderliggende definities van NR bij de goederenexport iets anders en heeft NR  een ander revisiebeleid dan de statistiek IHG. 

Het in dit artikel genoemde bedrag van 205 miljard euro uitvoer van Nederlands product in 2011 is inclusief 1 miljard euro aan “uitvoer van gebruikte vaste activa”. Het zijn gebruikte vaste activa die door ingezetenen vanuit het economisch gebied van Nederland aan het buitenland zijn geleverd.