Metaal-, elektrotechnische- en transportmiddelen industrie

Uit de Conjunctuurtest van juli 2010 blijkt dat de ondernemers in de metaal-, elektrotechnische- en transportmiddelenindustrie wederom een toename van de productie hebben gerealiseerd. Ook zijn de orderontvangsten toegenomen, zij het minder groot dan in juni. Verder zijn zij optimistisch gestemd over de productieverwachting en de exportmarkt. Daarentegen schetsen zij een somberder beeld van de te verwachten afzetprijzen en werkgelegenheid in hun branche.

Kleinere toename orderontvangsten

De orderontvangsten zijn in de periode mei tot en met juli opnieuw toegenomen. De toename is minder groot als in de voorgaande periode. Per saldo gaf een op de vijf ondernemers aan dat de orderontvangsten zijn toegenomen. De aan de orderportefeuille gerelateerde werkvoorraad werd echter als te klein beoordeeld. Door een verhoogde productie en een minder toegenomen orderportefeuille is de index orderportefeuille licht gedaald en komt uit op 99,0 (juli 2000=100).

Orderpositie, oordeel 1 en index 2

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Wederom toename productie verwacht

Naar eigen zeggen verwachten de ondernemers voor de komende drie maanden een flinke toename van de productie te kunnen realiseren. Zij menen echter dat de prijzen waar tegen zij hun producten kunnen afzetten lager zullen zijn als in de voorgaande periode. Ook verwachten zij dat de werkgelegenheid verder zal krimpen. Per saldo verwacht zo’n 7 procent een afname van de werkgelegenheid in hun branche.

Verwachting voor juli tot en met september 2010

Verwachting voor juli tot en met september 2010

Verbetering concurrentiepositie buiten EU

De concurrentiepositie van de buitenlandse markt buiten de EU is wederom verbeterd. Zowel op de binnenlandse als de buitenlandse markt binnen de EU is sprake van een nagenoeg evenwicht, waarbij geen sprake is van een concrete verbetering. Naar verwachting zal de exportmarkt wederom toenemen, zij het minder fors als in de voorgaande periode. De bezettingsgraad is eveneens toegenomen en bedraagt nu 79,2 procent. Verder beoordelen de ondernemers hun productiecapaciteit als te groot en vindt een op de twee dat er geen productiebelemmeringen in hun bedrijf zijn. Ruim een op de vier geënquêteerden gaf onvoldoende vraag als belemmering aan voor hun productie.