Toename oppervlakte glastuinbouw

In 2009 is de oppervlakte glastuinbouw in Nederland met 160 hectare toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. De glasgroenteteelt nam met 180 hectare toe en de oppervlakte blijvende teelt (vooral boomkwekerijgewassen) steeg met 20 hectare. Daarentegen is het areaal sierteelt met 40 hectare afgenomen.

Mutatie oppervlakte glastuinbouw

Glastuinbouw per provincie 2009

Grootste toename in het westen

In  Zuid-Holland, Noord-Brabant en Noord-Holland steeg het glastuinbouwareaal in 2009 met respectievelijk met 80, 60 en 40 hectare ten opzichte van 2008. Voor de provincie Zuid-Holland was dit de eerste stijging sinds 2000. Tussen 1 april  2007 en 1 april 2008 daalde in Zuid-Holland de oppervlakte glastuinbouw nog met 150 hectare.

Verschil oppervlakte glastuinbouw, 2008-2009

Glastuinbouw mutatie 2009

Flinke stijging van de glasgroenteteelt

De oppervlakte van glasgroenteteelt steeg in het afgelopen jaar met 180 hectare. In bijna alle provincies nam dit areaal toe. In Noord-Brabant en Noord-Holland was deze areaaluitbreiding het grootst met respectievelijk 70 en 60 hectare. Alleen in de provincies Drenthe en Gelderland was er sprake van een daling. De oppervlakte van de teelt van bloemen en sierplanten is het afgelopen jaar met 40 hectare gedaald.  In de provincie Noord-Holland was er een flinke daling (-20 hectare) en in de provincie Zuid-Holland een flinke stijging (+30 hectare). De stijging van het areaal blijvende teelt was 20 hectare en kwam bijna geheel voor rekening van Zuid-Holland.

Mutatie oppervlakte enkele glasgroentegewassen

Glastuinbouw enkele gewassen 2009

Rode paprika’s in de plus

Bij de glasgroenteteelt nam het areaal rode parika’s met ruim 160 hectare het meest toe. Het areaal losse tomaten kwam met een stijging van 60 hectare op de tweede plaats. De sterkste dalers zijn de trostomaten met een afname van 30 hectare en de groene paprika’s met een afname van bijna 20 hectare.

Wim de Rooij