Nieuwe cijfers statistiek Onverzekerden 2006-2008

Op 15 april 2009 is via een persbericht gemeld dat een aantal zorgverzekeraars als gevolg van aanloopproblemen in de aanlevering van gegevens een te laag aantal bij hen ingeschreven verzekerden tegen ziektekosten heeft gerapporteerd voor met name de jaren 2006 en 2007. Deze onderrapportage van het aantal verzekerden heeft in de berekeningsmethodiek van het CBS geleid tot een overschatting van het aantal onverzekerden in deze jaren. In het genoemde persbericht zijn daarom alleen voorlopige cijfers voor 2008 gepubliceerd.

In overleg met de betrokken partijen is nader onderzoek gedaan naar de omvang van de onderregistratie in de jaren 2006 en 2007. De uitkomsten van dit onderzoek hebben geleid tot een aanzienlijke neerwaartse bijstelling van de eerder gepubliceerde aantallen onverzekerden over 2006 en 2007. Ook het voorlopige cijfer over 2008 is lager uitgevallen (circa 20 duizend).

Onderrapportage 2006 en 2007

De omvang van de onderrapportage in 2006 en 2007 is uiteindelijk vastgesteld op respectievelijk ongeveer 70 duizend en 80 duizend verzekerden tegen ziektekosten. In de berekeningsmethodiek van het CBS betekent dit dat het aantal onverzekerden tegen ziektekosten met ongeveer deze aantallen is verlaagd in de betreffende jaren. Voor de cijfers over 2008 was er sprake van een na-ijleffect: het aantal verzekerden viel ook voor dit jaar nog iets hoger uit.

De onderraportage van het aantal verzekerden had voor het grootste deel betrekking op oudere autochtonen. Binnen deze groep ging het om relatief iets meer vrouwen dan mannen.

Effecten op cijfers 2006 en 2007

De hiervoor genoemde kenmerken van de onderrapportage in 2006 en 2007 leiden tot een wijziging in de samenstelling van de groep onverzekerden:

  • Ruim tweederde van de onverzekerden is allochtoon (was ruim de helft).
  • Ruim de helft van het aantal onverzekerden is tussen de 20 en 40 jaar (was ruim 40 procent).
  • Bijna 60 procent van de onverzekerden is man (was circa 55 procent).

Ontwikkeling aantal onverzekerden 2006-2008

Het aantal onverzekerden tegen ziektekosten bedraagt in 2006 bijna 173 duizend personen (1,1 procent van de bevolking). In 2007 daalt dit aantal tot ongeveer 151 duizend (0,9 procent van de bevolking), waarna in 2008 een lichte stijging volgt tot bijna 153 duizend (0,9 procent van de bevolking). De verdeling naar leeftijd en geslacht laat in deze jaren geen grote wijzigingen zien. Hetzelfde geldt voor de verdeling naar provincie. In Noord- en Zuid-Holland woont bij elkaar ongeveer de helft van het totaal aantal onverzekerden.

Het aandeel van het aantal allochtonen in het totaal aantal onverzekerden is in deze periode gestegen met 4 procentpunten (van 68 naar 72 procent). Dit komt vooral doordat het aantal niet verzekerde Antillianen en personen van overige westerse afkomst tegen de trend in is toegenomen. Van de tweede generatie allochtonen is 0,9 procent in 2008 onverzekerd.

Bron: StatLine,