Asielverzoeken

Asielzoekers kunnen soms meer dan één asielverzoek indienen. Deze vervolgaanvragen zijn ook in de cijfers opgenomen.

Een vervolgaanvraag kan worden ingediend als er bij de beoordeling van de asielaanvraag sprake is van nieuwe feiten. Maar soms is er ook aanleiding een asielverzoek opnieuw te beoordelen, zonder dat er nieuwe feiten zijn aangedragen. Dit is bijvoorbeeld het geval als het beleid ten aanzien van veilige herkomstlanden is gewijzigd.

Het is niet precies aan te geven hoe groot het aantal vervolgaanvragen is. Vanaf augustus 2006 kan de Immigratie- en Naturalisatiedienst eerste en vervolgaanvragen afzonderlijk onderscheiden. Voor eerdere jaren is dit niet mogelijk.

Voor de leesbaarheid worden in dit artikel de termen asielzoekers en asielverzoeken door elkaar gebruikt. Omdat een asielzoeker meerdere asielverzoeken kan indienen, moet in alle gevallen strikt genomen “asielverzoeken” worden gelezen.