Realisaties: metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie

In oktober 2008 liepen voor de metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie de zaken minder voorspoedig. Er werd iets minder omgezet en het volume per gemiddelde werkdag was kleiner dan in oktober 2007. Ook de productie daalde een fractie. De waarde van de orderontvangsten viel in oktober fors lager uit. De afzet- en verbruiksprijs stegen ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie
(oktober 2008 t.o.v. oktober 2007)

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie

Binnenlandse omzet stijgt, buitenlandse omzet daalt

In oktober is in de metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie het omzetvolume per gemiddelde werkdag met bijna 4,5 procent afgenomen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. De ontwikkelingen in binnen- en buitenland liepen sterk uiteen. Waar in het binnenland nog ruim 4 procent meer werd afgezet, nam op de exportmarkt de afzet met bijna 10 procent af. Hogere afzetprijzen hadden een gunstig effect op de omzet. De binnenlandse omzet nam met ruim 9 procent toe. De buitenlandse omzet was ruim 6 procent lager. Per saldo bleef de totale omzet krap 0,5 procent onder het niveau van oktober 2007.

Waarde orderontvangsten neemt sterk af

Producenten van de metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie zagen in oktober de waarde van de orderontvangsten met 22 procent afnemen ten opzichte van oktober 2007. Het is inmiddels de zesde achtereenvolgende maand dat de waarde van de orderontvangsten lager uitvalt dan in de vergelijkbare maand een jaar eerder.

Afzetprijs en verbruiksprijs stijgen

In oktober 2008 is de afzetprijs met ruim 4 procent gestegen. Op de binnenlandse markt werd per gereed product bijna 5 procent meer betaald en op de buitenlandse markt ruim 3,5 procent meer. Vooral in de basismetaalindustrie steeg de afzetprijs, met circa 8 procent, relatief sterk. Met eenzelfde percentage nam ook de verbruiksprijs het sterkst toe in deze subbranche. In de metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie betaalden producenten voor grond- en hulpstoffen gemiddeld 5 procent meer vergeleken met oktober vorig jaar.

Productie daalt een fractie

Het volume van de gemiddelde dagproductie nam in oktober met 0,5 procent af ten opzichte van de overeenkomstige maand een jaar eerder.

Volumegroei bruto toegevoegde waarde

In het tweede kwartaal van 2008 was de volumegroei van de bruto toegevoegde waarde ruim 2 procent. In het eerste kwartaal was het volume nog krap 1 procent groter dan in het overeenkomstige kwartaal van 2007. Afgelopen jaar was de metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie nog de branche met de grootste volumegroei binnen de industrie.

Omzet, productie en prijzen
(3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en prijzen