MINAS en mestbeleid 2006

Het doel van MINAS (Mineralen Aangifte Systeem (LNV, 1995)) is het terugdringen van de mineralenverliezen uit de landbouw naar het milieu. Dit systeem is in 1998 in werking getreden. De bedrijven moeten elk jaar opgeven hoeveel fosfaat en stikstof zij hebben aan- en afgevoerd. Als de aanvoer groter is dan de afvoer kan dat leiden tot verliezen naar het milieu. Verliezen boven van te voren vastgestelde normen (de verliesnormen) worden belast.  Getalsmatige informatie is te vinden in de Monitor Mineralen en Mestwetgeving 2007.

De regelgeving is er onder andere op gericht de uitspoeling van nitraat en fosfaat naar het grondwater en oppervlaktewater zodanig te verlagen dat gezondheids- en milieurisico’s worden beperkt. Hierbij is onder meer belangrijk dat de concentratie nitraat in grondwater, bestemd voor de productie van drinkwater, voldoet aan de vereiste kwaliteit zoals vastgelegd door de Wereld Gezondheids Organisatie en geregeld in de Europese Nitraatrichtlijn (EU, 1991). 

Naar aanleiding van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie in oktober 2003 inzake onvoldoende Nederlandse implementatie van de Nitraatrichtlijn c.q. uitvoering van het MINAS-systeem, is nieuw mestbeleid ontwikkeld om tijdig de nationale en Europese milieudoelen te kunnen bereiken. Op 1 januari 2006 is het Nieuwe Mestbeleid in werking getreden met een stelsel van gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat ter vervanging van MINAS dat uitgaat van verliesnormen (Ministerie van LNV, 2006).