Outcomemonitor Krachtwijken brengt aandachtswijken in kaart

Op 1 januari 2007, toen het Krachtwijkenbeleid van start ging, woonden in de 40 door minister Vogelaar geselecteerde aandachtswijken 770 duizend personen. De helft van de aandachtswijken ligt in één van de vier grote steden. Ten opzichte van de inwoners van de aandachtswijken, woonde bijna 80 procent in een van de vier grote steden.

De nulmeting van de Outcomemonitor Krachtwijken brengt een grote hoeveelheid gegevens over de 40 aandachtswijken van minister Vogelaar bij elkaar. Het CBS ontwikkelde deze monitor in opdracht van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer (VROM). De monitor beschrijft de aandachtswijken op het gebied van bevolking, wonen, leren, werken, veiligheid, integratie en schuldenproblematiek. De cijfers vindt u in StatLine.

Jonge bevolking

In de aandachtswijken wonen veel twintigers en minder 40-plussers vergeleken met andere wijken in Nederland. De aandachtswijken verschillen echter wel op dit punt van elkaar. In studentenwijken zoals de Groningse aandachtswijk Korrewegwijk is de helft van de bevolking tussen de 20 en 34 jaar oud. Er zijn ook aandachtswijken zoals het Rotterdamse Vreewijk waar bijna een kwart van de bevolking boven de 65 is.

Bevolking naar leeftijd, 1 januari 2007

bevolking naar leeftijd

Veel eenpersoonshuishoudens

Van de particuliere huishoudens in de aandachtswijken bestaat iets meer dan de helft uit eenpersoonshuishoudens., tegenover een derde in heel Nederland. Ook zijn er in de aandachtswijken veel eenouderhuishoudens gevestigd en wonen er juist minder paren (met of zonder kinderen).

Particuliere huishoudens naar type huishouden, 1 januari 2007

particuliere huishoudens naar type huishouden

Veel niet-westerse allochtonen

Bijna de helft van de inwoners van de aandachtswijken is niet-westers allochtoon. Dat is veel meer dan in heel Nederland, waar één op de tien inwoners niet-westers allochtoon is. In samenhang hiermee wonen in de aandachtswijken weinig autochtonen (40 procent).
Tussen de aandachtswijken bestaan duidelijke verschillen. Vooral in de aandachtswijken die in de vier grote steden liggen is het aandeel niet-westerse allochtonen groot. Zo is in de Haagse Schilderswijk bijna 90 procent van de inwoners niet-westers allochtoon, terwijl in Maastricht Noordoost drie kwart autochtoon is.

Bevolking naar herkomstgroepering, 1 januari 2007

bevolking naar herkomstgroepering

Luuk Schreven en Duncan Beeckman

Bron: