Referenties

• CBS, 1992. Mineralen in de landbouw, 1970-1990. CBS, Voorburg.
• CBS, 2007. Monitor Mineralen en Mestwetgeving 2007. CBS, Voorburg/Heerlen.
• Eerdt, M.M. van, 1999. Mestproductie en mineralenuitscheiding, 1998. Kwartaalbericht Milieustatistieken (CBS) 1999/4, p. 27-31. CBS, Voorburg. Ook van eerdere jaargangen het 4e nummer.
• EU, 1991. Richtlijn van de raad van 12 december 1991 inzake de bescherming van water tegen verontreinigingen door nitraten uit agrarische bronnen (91/676/EEG).
• Fong, P.K.N., 1995. Mineralen in de landbouw, 1993. Kwartaalbericht Milieustatistieken (CBS) 1995/4, p. 22-28. CBS, Voorburg.
• Fong, P.K.N., 1996. Mineralen in de landbouw, 1994. Kwartaalbericht Milieustatistieken (CBS) 1996/4, p. 39-44. CBS, Voorburg.
• Fong, P.K.N., 1997. Mineralen in de landbouw, 1995. Kwartaalbericht Milieustatistieken (CBS) 1997/4, p. 18-23. CBS, Voorburg.
• Fong, P.K.N., 1998. Mineralen in de landbouw, 1996 en 1997*. Kwartaalbericht Milieustatistieken (CBS) 1998/4, p. 47-53. CBS, Voorburg.
• Fong, P.K.N., 1999. Mineralen in de landbouw, 1997 en 1998*. Kwartaalbericht Milieustatistieken (CBS) 1999/4, p. 32-39. CBS, Voorburg.
• Fong, P.K.N., 2000. Mineralen in de landbouw, 1998 en 1999*. Kwartaalbericht Milieustatistieken (CBS) 2000/4, p. 17-25. CBS, Voorburg.
• Ministerie van LNV, 1995. Integrale notitie mest- en ammoniakbeleid. Tweede Kamer, vergaderjaar 1995-1996, 24 445, nr 1.  ISSN 0921-7371. SDU, ’s-Gravenhage 1995.
• Ministerie van LNV, 2006. Mestbeleid 2006.  Publicatie op http://www.hetlnvloket.nl.
• Oenema, O., G.L. Velthof, N. Verdoes, P.W.G. Groot Koerkamp, G.J. Monteny,
A. Bannink, H.G. van der Meer en K.W. van der Hoek, 2000. Forfaitaire waarden voor gasvormige stikstofverliezen uit stallen en mestopslagen.  Alterra-rapport 107, gewijzigde druk, ISSN 1566-7197. Alterra, Wageningen.
• WUM, 1994a. Uniformering berekening mest en mineralen. Standaardcijfers rundvee, schapen en geiten, 1990 t/m 1992 (redactie M.M. van Eerdt). Werkgroep Uniformering berekening mest- en mineralencijfers (CBS, IKC-Veehouderij, LAMI, LEI-DLO, RIVM en SLM).
• WUM, 1994b. Uniformering berekening mest en mineralen. Standaardcijfers varkens, 1990 t/m 1992 (redactie M.M. van Eerdt). Werkgroep Uniformering mest- en mineralencijfers (CBS, IKC-Veehouderij, LAMI, LEI-DLO, RIVM en SLM).
• WUM, 1994c. Uniformering berekening mest en mineralen. Standaardcijfers pluimvee, konijnen en pelsdieren, 1990 t/m 1992 (redactie M.M. van Eerdt). Werkgroep Uniformering mest- en mineralencijfers (CBS, IKC-Veehouderij, LAMI, LEI-DLO, RIVM en SLM).