Classificatie bodemgebruik 2000

Onderstaand schema geeft de functionele classificatie van de objecten in het Bestand Bodemgebruik zoals die met ingang van het jaar 2000 van toepassing is. De classificatie bestaat uit een aantal hoofdgroepen, die weer zijn onderverdeeld in een aantal afzonderlijke categorieën. Verder is in het schema aangegeven welke ondergrens (in hectare) in de praktijk wordt gebruikt, voordat een bepaalde functie wordt toegekend. Deze classificatie geldt ook voor de herziene situatie 1996.


Hoofdgroep Categorie Oude categorie Ondergrens (ha) Omschrijving

1 Verkeer 10 41 Geen Spoorweg
  11 42 Geen Hoofdweg
  12 44 1 Vliegveld
         
2 Bebouwd 20 31 1 Woongebied
  21 Uit 34 1 Detailhandel en horeca
  22 35, 34 1 Openbare voorziening
  23 36 1 Sociaal-culturele voorziening
  24 33, 34 1 Bedrijfsterrein
         
3 Semi-bebouwd 30 71 1 Stortplaats
  31 72 0,1 Wrakkenopslagplaats
  32 73 0,1 Begraafplaats
  33 32 0,5 Delfstofwinplaats
  34 74 en 75 1 Bouwterrein
  35 76 1 Semi verhard overig terrein
         
4 Recreatie 40 51 1 Park en plantsoen
  41 52 0,5 Sportterrein
  42 54 0,1 Volkstuin
  43 53 1 Dagrecreatief terrein
  44 55 1 Verblijfsrecreatie
         
5 Landbouw 50 11 1 Glastuinbouw
  51 12 1 Overig agrarisch gebruik
         
6 Bos & natuur 60 21 1 Bos
  61 61 1 Droog natuurlijk terrein
  62 62 1 Nat natuurlijk terrein
         
7 Binnenwater 70 81 Geen IJsselmeer/Markermeer
  71 Uit 84 Geen Afgesloten zeearm
  72 Uit 84 Geen Rijn & Maas
  73 Uit 84 Geen Randmeer
  74 82 1 Spaarbekken
  75 83 1 Water met recreatieve functie
  76 Uit 32 1 Water met delfstofwinfunctie
  77 Uit 33 1 Vloei- en/of slibveld
  78 84 1 Overig binnenwater
         
8 Buitenwater 80 85 Geen Waddenzee, Eems, Dollard
  81 Uit 86 Geen Oosterschelde
  82 Uit 86 Geen Westerschelde
  83 87 Geen Noordzee
         
9 Buitenland 90 91 Geen Buitenland

N.B. De ondergrens van 1 hectare bij de categorieën 75, 76 en 78 heeft betrekking op het aaneengesloten water. Binnen het aaneengesloten water worden de diverse categorieën onderscheiden.