Grote verschillen tussen gemeenten bij ontheffen arbeidsverplichting bijstandsgerechtigden

Op basis van de reacties van 159 gemeenten (waaronder de vier grootste gemeenten) blijken tussen gemeenten zeer grote verschillen in het percentage bijstandontvangers dat eind 2006 een ontheffing van de arbeidsverplichting had. Voor de onderzochte gemeenten samen had 25 procent van de uitkeringen een ontheffing. In de onderzochte gemeenten woont ongeveer de helft van de bijstandsontvangers.

Verdeling aantal gemeenten naar percentage ontheffingen in desbetreffende gemeente, eind 2006

Verdeling aantal gemeenten naar percentage ontheffingen in desbetreffende gemeente, eind 2006

Vanwege de selecte groep van onderzochte gemeenten zijn de resultaten niet representatief voor heel Nederland. Ook laten de grote verschillen tussen de gemeenten niet toe de uitkomsten om te zetten tot een landelijk beeld. De uitkomsten hebben daarom uitsluitend betrekking op de responderende gemeenten. Naar verwachting zal het CBS in het eerste kwartaal van 2008 over landelijke cijfers beschikken over het verlenen van ontheffing van de arbeidsverplichting die betrekking hebben op de situatie eind 2007.

De gegevens over eind 2006 dienen voor beantwoording van vragen uit de Tweede kamer. Het CBS heeft op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoek verricht naar de mate waarin ontheffing van de arbeidsverplichting wordt verleend aan bijstandsgerechtigden.

Er is ook een rapportage van het onderzoek naar ontheffing van de arbeidsverplichting beschikbaar.