Gezondheid en zorg in cijfers 2006

Vandaag verschijnt de publicatie Gezondheid en zorg in cijfers 2006. In deze publicatie doet het CBS verslag van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van gezondheid en zorg. Zo blijken ziekenhuiskosten evenwichtiger over de bevolking verdeeld te zijn dan vaak wordt gedacht. Verder geldt voor de meeste ziekten hoe hoger het inkomen, des te minder ziekenhuisopnamen. Ook blijkt de snelle groei van het gebruik van ouderenzorg niet alleen toe te schrijven aan de vergrijzing. In algemene ziekenhuizen ten slotte is de arbeidsproductiviteit na een jarenlange daling fors gestegen in 2003 en 2004.

Ziekenhuiskosten evenwichtiger verdeeld

Niet iedereen maakt in dezelfde mate gebruik van ziekenhuiszorg. Daardoor zijn de ziekenhuiskosten in Nederland ongelijk verdeeld. Hoe schever de verdeling, des te groter het beroep op solidariteit bij de financiering van de gezondheidszorg. De mate van scheefheid blijkt echter sterk afhankelijk van de lengte van de onderzochte periode. In 2003 had slechts 11 procent van de bevolking minstens één opname. Twee derde van de ziekenhuisuitgaven dat jaar werd besteed aan 2 procent van de bevolking. In de periode 1995-2004 blijkt echter 52 procent van de bevolking ten minste één opname te hebben gehad en is ongeveer één derde van de kosten besteed aan de duurste 2 procent van de bevolking.

Inkomen en ziekenhuisopnamen hangen sterk samen

Voor de meeste ziekten geldt: hoe hoger het inkomen van personen, des te minder ziekenhuisopnamen. Inkomen is een indicator voor sociaaleconomische status. De negatieve samenhang tussen inkomen en ziekenhuisopnamen is het grootst bij psychische stoornissen. Bij complicaties van zwangerschap, bevalling en kraambed is de samenhang juist tegengesteld. Het aantal ziekenhuisopnamen is dan groter bij de hogere inkomens.

Ouderenzorg groeit niet alleen door vergrijzing

Vaak geldt de vergrijzing als verklaring voor de groei van de ouderenzorg (verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg). Maar is dat ook zo? De toename van het aantal verpleeghuisbewoners gaat gelijk op met de vergrijzing. Het aantal bewoners in verzorgingshuizen neemt daarentegen al jaren gestaag af. Dat komt doordat ouderen langer zelfstandig blijven wonen. Hierdoor neemt wel het beroep op de thuiszorg toe. Toch is de sterke groei van de thuiszorg niet volledig toe te schrijven aan de vergrijzing en het langer zelfstandig wonen. Ook andere factoren, zoals vermindering van wachtlijsten voor thuiszorg, spelen een rol.

Sterke stijging arbeidsproductiviteit algemene ziekenhuizen

In 2004 was de arbeidsproductiviteit van algemene ziekenhuizen 3,5 procent hoger dan in 1998. Deze stijging is volledig gerealiseerd in 2003 en 2004. Tussen 1998 en 2001 daalde de arbeidsproductiviteit in algemene ziekenhuizen. De stijging van de arbeidsproductiviteit in 2003 en 2004 was in algemene ziekenhuizen sterker dan in de totale economie.

Verder in Gezondheid en zorg in cijfers 2006

  •  Trends in leefstijl, gezondheid en zorggebruik in de afgelopen 25 jaar
  •  Ontwikkelingen in doodsoorzaken sinds 1950
  •  Nieuwe cijfers over de omvang van gezondheidsgerelateerde R&D