Overgang naar zwavelarme diesel verloopt snel

In twee maanden is de hoeveelheid geleverde autodiesel in Nederland met een lager zwavelgehalte (minder dan 10 ppm) zeer snel gestegen. Dit aandeel was in mei 2005 nog 6 procent, in juli was het 99 procent. De oorzaak voor deze plotselinge verschuiving is een nieuwe Europese richtlijn, die de levering op de binnenlandse markt van autodieselolie met een zwavelgehalte van boven de 10ppm verbiedt. De richtlijn vloeit voort uit de Europese milieuwetgeving op basis van het Auto/Olieprogramma. Dit programma heeft onder andere tot doel een balans te vinden tussen brandstofkwaliteit en emissiebeperkende maatregelen. Het definitieve verbod gaat van kracht op 1 januari 2009.

Maatregel stimuleerde bedrijven

Om deze regelgeving te bespoedigen heeft de Nederlandse overheid dit jaar al maatregelen genomen. Per 1 juli 2005 werden de accijns op autodieselolie met een zwavelgehalte boven de 10 ppm verhoogd met één eurocent per liter. Het doel van de maatregel was om de levering van 10 ppm autodieselolie op de Nederlandse markt te stimuleren. Enkele bedrijven gingen echter op aangeven van de Nederlandse overheid op 1 januari al over op 10 ppm autodieselolie.

Dit was in overeenstemming met een andere bepaling van diezelfde Europese richtlijn, namelijk dat met ingang van 1 januari op het grondgebied van de lidstaten 10 ppm autodieselolie in de handel moest worden gebracht met een evenwichtige geografische verspreiding. De Europese Unie streefde ernaar om vanaf januari 2005 een evenwichtige hoeveelheid 10 ppm autodieselolie op de markt te realiseren, zodat autofabrikanten al vroeg konden inspelen op de nieuwe regelgeving door katalysatoren en roetfilters te vervaardigen die beter geschikt zijn voor 10 ppm autodieselolie.

Stijging begon in juni

Het aandeel van 10 ppm autodieselolie liet in juni 2005 al een sterke stijging zien. De reden hiervoor is dat een aanzienlijk aantal bedrijven in die maand zijn begonnen met het aanvoeren van 10 ppm autodieselolie om in juli de overgang voltooid te hebben.