Bodemgebruik in Nederland geharmoniseerd met TOP10Vector - hfdst. 5

5. Afwijkingen in de classificatie ten opzichte van 1996 volgens de oude methode

De classificatie van het BBG wijkt op een aantal punten af van de classificatie die is gebruikt bij de inventarisatie van het bodemgebruik 1996. Hieronder worden die afwijkingen opgesomd en toegelicht.