Bodemgebruik in Nederland geharmoniseerd met TOP10Vector - hfdst. 4

4. Classificatiestructuur bodemgebruik

Onderstaand schema geeft de functionele classificatie van de objecten in het Bestand Bodemgebruik zoals die met ingang van het jaar 2000 van toepassing is. Deze classificatie geldt ook voor de herziene situatie 1996. In de kolom ‘oude categorie’ is het nummer van de categorie aangegeven volgens de classificatiestructuur die hoort bij de oude werkwijze. De classificatie bestaat uit een aantal hoofdgroepen, die weer zijn onderverdeeld in een aantal afzonderlijke categorieën. Verder is in het schema aangegeven welke ondergrens (in hectare) in de praktijk wordt gebruikt, voordat een bepaalde functie wordt toegekend.

N.B. De ondergrens van 1 hectare bij de categorieën 75, 76 en 78 heeft betrekking op het aaneengesloten water. Binnen het aaneengesloten water worden de diverse categorieën onderscheiden.