Verdeling: Subjectief welzijn

Subjectief welzijn – of het welbevinden van de bevolking – is een belangrijk aspect van brede welvaart, omdat het sterk verweven is met de kwaliteit van leven (Diener en Suh, 1997). Informatie over het welbevinden van mensen geeft inzicht in hoe zij hun eigen leven in het algemeen waarderen, dus relatief los van objectieve maatstaven zoals inkomen of positie op de arbeidsmarkt.

In deze paragraaf over het subjectief welzijn komt de tevredenheid met het leven aan bod. Voor meer informatie over het welzijn van de Nederlandse bevolking, zie CBS Statline (2024).

  • 18- tot 35 jarigen, middelbaar en hoogopgeleiden en mensen die in Nederland zijn geboren met minstens één ouder die in een land buiten Europa geboren is of mensen die zelf buiten Europa zijn geboren zijn minder vaak tevreden met het leven dan de Nederlandse bevolking als geheel.
  • Volwassenen van 55 jaar of ouder, hoogopgeleiden en mensen die zelf in Nederland zijn geboren en waarvan de beide ouders dat ook zijn, zijn vaker dan gemiddeld tevreden met het levend.
  • Het totale aandeel mensen dat aangeeft tevreden te zijn met het leven is in 2023 3,1 procentpunt lager dan in 2019. Bij de jongste leeftijdsgroep (18-25 jaar) was de daling, met 10 procentpunten, aanmerkelijk sterker dan gemiddeld.

Tevredenheid met het leven

Situatie in 2023

In 2023 zei 84,2 procent van de volwassenen in Nederland tevreden te zijn met zijn of haar leven, 11,1 procent was niet tevreden en niet ontevreden en een relatief kleine groep van 2,3 procent zei ontevreden met het leven te zijn.

  • 18- tot 35 jarigen zijn minder vaak tevreden met het leven dan de Nederlandse bevolking als geheel. Van de 18- tot 25-jarigen geeft 76,1 procent aan tevreden te zijn met het leven. Onder de 25-35 jarigen ligt het aandeel op 81,4 procent. Volwassenen van 55 jaar of ouder zijn daarentegen vaker tevreden met het leven dan de Nederlandse bevolking als geheel. Onder de 55- tot 65-jarigen geeft 86,4 procent aan tevreden te zijn met het leven, onder de 65- tot 75-jarigen is dat 89,9 procent en onder de 75-plussers 87,1 procent.
  • Laagopgeleiden en middelbaar opgeleiden zijn minder vaak dan gemiddeld tevreden met het leven. Hoogopgeleiden zijn juist bovengemiddeld vaak tevreden met het leven.
  • Mensen die in Nederland geboren zijn met ouders die ook in Nederland geboren zijn, zijn met 85,8 procent bovengemiddeld vaak tevreden over het leven. Personen die in Nederland zijn geboren maar een herkomst buiten Europa hebben, zijn minder vaak dan gemiddeld tevreden met het leven. Dit is ook zo voor degenen die zelf in het buitenland geboren zijn.

De kenmerken geslacht, leeftijd, onderwijsniveau en herkomst/geboorteland kunnen samenhangen. Het percentage hoogopgeleiden is bijvoorbeeld niet gelijk in elk van de leeftijdsgroepen. Door standaardisatie van de cijfers kan hiermee rekening gehouden worden: er wordt gecorrigeerd voor de ongelijkheid in het voorkomen van bovenstaande kenmerken. Op basis van gestandaardiseerde cijfers over de tevredenheid met het leven blijven de bovenstaande bevindingen grotendeels in stand. Als echter voor de groep mensen die in Nederland geboren zijn met ouders die buiten Europa geboren zijn wordt gecorrigeerd voor de ongelijke samenstelling naar geslacht, onderwijsniveau en leeftijd ten opzichte van de andere herkomstgroepen, dan blijkt deze groep niet meer af te wijken van het gemiddelde.

Verschil tussen 2019 en 2023

Het totale aandeel mensen dat aangeeft tevreden te zijn met het leven is in 2023 3,1 procentpunt lager dan in 2019. Bij de jongste leeftijdsgroep (18-25 jaar) was de daling sterker dan gemiddeld: In 2023 is het aandeel dat tevreden is met het leven in deze groep 10 procentpunt lager dan in 2019. Het totale aandeel mensen onder de 55- tot 65-jarigen dat aangeeft tevreden te zijn met het leven daalde minder sterk dan gemiddeld: het aandeel bleef nagenoeg gelijk.

Bij de middelbaar opgeleiden ontwikkelde het aandeel dat tevreden is met het leven zich, met een daling van 5,0 procentpunt, ongunstiger dan gemiddeld.

Relevante links