Statistiek Werkgelegenheid en Lonen (SWL), maandcijfers

Wat behelst het onderzoek

Doel

Een beschrijving van het aantal banen, arbeidsvolume en loon van werknemers per maand.

Doelpopulatie

Alle banen in Nederland van werknemers, in praktijk gebracht door alle banen die onder de Nederlandse loonheffing vallen. Banen van Nederlanders die in het buitenland werken vallen hier in de regel niet onder, banen van buitenlanders die in Nederland werken in de regel juist wèl. Er gelden geen beperkingen op basis van leeftijd of wekelijkse arbeidsduur. Banen van zelfstandigen vallen buiten het onderzoek.

Statistische eenheid

Baan. Omdat bij elke baan een persoon en bedrijf hoort, kunnen banen ook getypeerd worden naar persoons- en bedrijfskenmerken.

Aanvang onderzoek

De SWL vervangt sinds 2006 de Enquête Werkgelegenheid en Lonen (EWL). Daarbij is overgegaan van eigen waarneming bij bedrijven op de loonaangifte bij de belastingdienst als bron. Voor 1995 tot en met 2005 zijn gegevens over de werkgelegenheid, beloning en arbeidsduur van werknemers beschikbaar uit de EWL, de voorganger van de SWL.

Frequentie

De tabel wordt maandelijks vernieuwd.

Publicatiestrategie

Elke tweede helft van de maand komen de voorlopige cijfers van vijf maanden daarvoor beschikbaar. In de maand september worden de voorlopige cijfers van het jaar daarvoor vervangen door definitieve.
In de tweede helft van september komen dus de voorlopige cijfers van april beschikbaar. Bovendien worden rond deze tijd de definitieve maandcijfers van het jaar daarvoor gepubliceerd.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Registratie. Belangrijkste bron is de Polisadministratie van het UWV.

Waarnemingsmethode

Bedrijven met personeel in loondienst doen periodiek, meestal per maand of vier weken, loonaangifte bij de Belastingdienst. De loonheffing en premies werknemersverzekeringen worden per bedrijf geïnd door de Belastingdienst. CBS ontvangt van de Belastingdienst op bedrijfsniveau integraal informatie over de premiegrondslagen en bijbehorende heffingen en premies.

De Belastingdienst levert de informatie over de beloning per baan aan het UWV, dat daarmee de zogenoemde Polisadministratie opbouwt. Hierin wordt het arbeidsverleden van alle werknemers geregistreerd. Deze data worden op baanniveau integraal door het UWV geleverd aan CBS.

Berichtgevers

UWV en Belastingdienst

Steekproefomvang

Er is geen sprake van een steekproef maar van een integraal register. In de loonaangifte zijn alle inkomstenverhoudingen in Nederland opgenomen, dat is inclusief de uitkeringen, pensioenen en nabetalingen. CBS maakt onderscheid tussen inkomsten die voortkomen uit een werknemersbaan en de overige inkomstenopgaven. Voor deze publicatie zijn de werknemersbanen geselecteerd.

Controle- en correctiemethoden

Er wordt gecontroleerd op interne consistentie en volledigheid van de Polisadministratie. Ook wordt gekeken of de ontwikkeling met voorgaande maanden plausibel is. Waar nodig worden de gegevens gaafgemaakt. Ontbrekende gegevens worden geschat en er wordt gecontroleerd op interne consistentie van de verschillende variabelen.
In deze tabel zijn ook gecorrigeerde uitkomsten opgenomen. Deze worden gecorrigeerd met het programma X12-Arima. Daarbij wordt gecorrigeerd op seizoenspatroon. In een aantal gevallen is er nauwelijks een seizoenspatroon aanwezig, de correctie vindt dan niet plaats. De gecorrigeerde uitkomsten zijn dan gelijk aan de niet gecorrigeerde.

Weging

N.v.t.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

De verslagperiode loopt vanaf januari 2006. Vanaf die tijd zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in de waarneming en berekeningsmethoden. In een aantal gevallen hebben deze gevolgen gehad voor de uitkomsten. De belangrijkste worden hieronder besproken.

Met ingang van verslagjaar 2010 is de methode van baanafbakening uit de Polisadministratie gewijzigd. Deze methodewijziging is doorgevoerd, omdat uit onderzoek was gebleken dat er ongeveer 1% van het totaal aantal banen niet werden geselecteerd uit de brondata. De nieuwe methode neemt deze banen wel mee. Deze extra banen zijn in het algemeen evenwichtig verdeeld over de bedrijfstakken. Het overgrote deel van deze banen betreft banen zonder werknemersverzekeringen; ongeveer één derde zijn directeur-grootaandeelhouders met een eigen bedrijf. De breuk die hierdoor ontstaat, is zichtbaar bij de selectie op soort baan ‘directeur-grootaandeelhouder’.

De bedrijfstak van de baan is afkomstig van het Algemene Bedrijvenregister (ABR) van CBS. In het ABR zijn per bedrijfseenheid bedrijfsgegevens opgenomen. Tot en met 2014 werden bij de verwerking van de Polisbestanden enkele correcties uitgevoerd. Dit had vooral betrekking op de SBI 64200 (Financiële holdings). Als de branchecode van de Polisbestanden afweek van de SBI 64200 werd deze SBI omgecodeerd naar een code die meer in overeenstemming was met de branchecode. Na 2014 wordt deze hercodering niet meer toegepast. De breuk die hierdoor ontstaat is zichtbaar bij de selectie op sector ‘K - Financiële instellingen’.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De gegevens zijn volgtijdelijk vergelijkbaar in de zin dat over de tijd dezelfde definities en methoden zijn gebruikt. Er is niet voor gekozen om waarden van veranderlijke eigenschappen, zoals leeftijd, bedrijfsgrootte en economische activiteit te fixeren.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

CBS werkt nauw samen met UWV en Belastingdienst aan verdere kwaliteitsverhoging. Hierbij is de strategie om de kwaliteit van de aangiften zo veel mogelijk te verbeteren, zodat CBS zo weinig mogelijk hoeft te corrigeren.
CBS bewaakt de kwaliteit door het beoordelen van de plausibiliteit van tijdreeksen van een groot aantal aggregaten en in voorkomende gevallen van individuele bedrijfs- of baandata.