Sociale samenhang en welzijn

Wat behelst het onderzoek

Doel

Vaststellen van ontwikkelingen in sociale samenhang en welzijn. Bij sociale samenhang gaat het om de sociale, maatschappelijke en politieke participatie van de Nederlandse bevolking en om het vertrouwen in anderen en in instellingen. Bij welzijn gaat het om de tevredenheid met verschillende aspecten van de leefsituatie.

Doelpopulatie

Personen van 15 jaar en ouder in particuliere huishoudens in Nederland. De vragen over politieke participatie zijn aan personen van 18 jaar en ouder gesteld.

Statistische eenheid

Personen.

Aanvang onderzoek

Het onderzoek is gestart in april 2012. Een groot deel van de gegevens is eerder verzameld in het Permanent Onderzoek LeefSituatie (POLS)  en in de module Participatie en Milieu (P&M) .

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

Definitieve cijfers.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Steekproef van personen.

Waarnemingsmethode

Het onderzoek wordt uitgevoerd met een ‘mixed-mode-design’: steekproefpersonen wordt eerst in een brief gevraagd om via internet deel te nemen (CAWI- Computer Assisted Web Interviewing). Non-respondenten worden telefonisch opnieuw benaderd (CATI – Computer Assisted Telephone Interviewing). Is er geen telefoonnummer bekend, dan worden zij door een interviewer persoonlijk benaderd (CAPI-Computer Assisted Personal Interviewing).

Berichtgevers

Personen in particuliere huishoudens.

Steekproefomvang

De netto steekproef bedraagt jaarlijks circa 7 500 personen.

Controle- en correctiemethoden

Jaarlijks wordt een plausibiliteitsanalyse op interne consistentie en volledigheid uitgevoerd.

Weging

Voor verschillen tussen de samenstelling van de steekproef en de totale bevolking wordt een correctie toegepast met een wegingsfactor. Deze is gebaseerd op de kenmerken geslacht, leeftijd, herkomst, burgerlijke staat, stedelijkheid, provincie, landsdeel, huishoudgrootte, inkomen en enquêtemaand.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Omdat de enquête is voorgelegd aan een steekproef, zijn de cijfers onderhevig aan toevalsfluctuaties. Als het aantal steekproefpersonen voor een bepaalde indelingscategorie kleiner is dan 100 worden geen resultaten gepresenteerd vanwege te grote marges.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De cijfers vanaf 2012 zijn niet vergelijkbaar met eerdere cijfers uit het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS) en het onderzoek Participatie en Milieu (P&M). Het nieuwe onderzoeksdesign (mixed-mode in plaats van volledig CAPI) en de aangepaste opbouw van de vragenlijst hebben geleid tot trendbreuken. Daarnaast zijn sommige vragen gereviseerd. Ook hierdoor kunnen trendbreuken zijn opgetreden.

Meer informatie:

Vragenlijsten Sociale Samenhang en Welzijn