Energieverbruik in de nijverheid

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het verkrijgen van cijfers over het energieverbruik van de nijverheid in Nederland, exclusief de bouwnijverheid.

Doelpopulatie

Alle bedrijven in de nijverheid in Nederland, exclusief de bouwnijverheid.

Statistische eenheid

Bedrijfseenheid.

Aanvang onderzoek

1974.

Frequentie

Eenmaal per kwartaal, vanaf 2011 eenmaal per jaar.

Publicatiestrategie

Gegevens worden gepubliceerd als onderdeel van de Energiebalans. Deze publicatie bevat cijfers die in eerste instantie nader voorlopig en tenslotte definitief zijn.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

De gegevens komen van bedrijven in de nijverheid op basis van een steekproef die éénmaal per jaar wordt getrokken. De waarneming vindt plaats op basis van een steekproef in grootteklassen 5, 6 en 7. Grootteklassen 8 en 9 worden integraal waargenomen. De Energiebalans, waarin onder andere deze gegevens worden verwerkt, vormt het integratiekader van statistieken over het aanbod en het verbruik van energie.

Waarnemingsmethode

De waarneming vindt plaats via enquêteformulieren die digitaal kunnen worden ingevuld.

Berichtgevers

In Nederland gevestigde bedrijven in de nijverheid, exclusief de bouwnijverheid.

Steekproefomvang

Circa 2 500 bedrijfseenheden.

Controle- en correctiemethoden

De energiebalans moet in evenwicht zijn. Per energiedrager moet de aanvoer gelijk zijn aan het verbruik plus de aflevering aan derden. De ingevulde hoeveelheden ondergaan een plausibiliteitscontrole door vergelijking met cijfers van eerdere jaren of met kengetallen voor de steekproefcel waar het bedrijf toe behoort.

Weging

Ophoging vindt plaats binnen een steekproefcel die bepaald is door de standaard bedrijfsindeling (sbi) en de grootteklasse.  De ophoogfactor wordt berekend op basis van het aantal werkzame personen van de respons ten opzichte van de werkzame personen van de populatie.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Van ruim 90 procent van de bedrijven is een bruikbare vragenlijst ontvangen of op een andere wijze informatie verkregen.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Cijfers vanaf de aanvang van het onderzoek zijn vergelijkbaar. Bij de publicatie van de cijfers is rekening gehouden met de verandering van de verschillende bedrijfstakken, respectievelijk SBI'93 en SBI2008.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

In eerste instantie worden de ingevulde cijfers automatisch gecontroleerd en zonodig verbeterd. In sommige situaties vindt daarna ook handmatige correctie plaats. De uiteindelijk geaggregeerde cijfers ondergaan een plausibiliteitscontrole door vergelijking met het voorgaande jaar.