Statistiek internationale handel in goederen

Wat behelst het onderzoek?

Doel

Deze cijfers geven inzicht in de handel in goederen van Nederland met andere landen. Ze zijn van groot belang voor de bepaling van het bruto binnenlands product. Daarnaast geven de uitkomsten inzicht in de handelspositie van Nederland ten opzichte van het buitenland.

Doelpopulatie

De verschillende handelsstromen en goederensoorten die Nederland binnenkomen dan wel verlaten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de herkomst en de bestemming van de goederen. De populatie van de statistiek bestaat uit alle ondernemingen (die een btw-nummer hebben en handel met het buitenland voeren) in Nederland.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Voor het onderzoek worden gegevens over de intra- en extrahandel gebruikt. Met intrahandel wordt de goederenhandel met lidstaten van de Europese Unie (EU) bedoeld. Aangifte vindt plaats via het INTRASTAT-stelsel. De invoer van goederen uit de EU-lidstaten wordt intracommunautaire verwerving (ICV) genoemd en de uitvoer naar EU-lidstaten intracommunautaire levering (ICL).

Bij de aangifte van de intrahandel worden drempelwaarden gehanteerd. Per 1 januari 2020 is de aangiftedrempel voor de ICV vastgesteld op 800 duizend euro en voor de ICL op 1 miljoen euro (beide zijn ongewijzigd t.o.v. 2019). Deze drempelwaarden gelden voor de in- en uitvoer afzonderlijk: een bedrijf met bijvoorbeeld een jaarlijkse invoer (ICV) van 1 miljoen euro en een jaarlijkse uitvoer (ICL) van 800 duizend hoeft alleen gegevens over de invoer aan het CBS te verstrekken. Jaaraangiften mogen alleen door die bedrijven worden aangeleverd die voor de ICV tussen de 800 duizend en 5 miljoen euro hebben verhandeld, en voor de ICL tussen de 1 en 5 miljoen euro. Bedrijven die geen aangifte van de intrahandel hoeven te doen, worden bijgeschat.

Met de extrahandel wordt de goederenhandel met landen buiten de EU (’derde landen’) bedoeld. Bedrijven zijn verplicht extrahandel te melden bij de douane. Het CBS ontvangt doorlopend de nieuwste gegevens over de door de douane gecontroleerde goederenstromen.

Publicatiestrategie

Ongeveer zes weken na de verslagmaand worden de cijfers voor de eerste keer gepubliceerd. Ze zijn dan nog voorlopig en worden vervolgens nog enkele keren bijgesteld als gevolg van nagekomen respons. Ongeveer tien maanden na afloop van het verslagjaar worden de uitkomsten definitief.