Afzet bestrijdingsmiddelen

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het vaststellen van gegevens over de afzet van gewasbeschermingsmiddelen door de agrochemische industrie, geregistreerde toelatingshouders, in Nederland.

Doelpopulatie

Hoeveelheid aan bestrijdingsmiddelen die gewasbeschermingsmiddelen zijn uitgesplitst naar zes toepassings- of middelengroepen:

• bestrijding van schimmels en bacteriën;
• bestrijding van onkruid en loofdoding;
• bestrijding van insecten en mijten;
• bestrijding van slakken;
• plantengroeiregulatie en kiemremming;
• andere gewasbeschermingsmiddelen.

Iedere werkzame stof wordt aan één van deze toepassingsgroepen of hoofdmiddelengroepen toegerekend.
Hoeveelheid aan bestrijdingsmiddelen die gewasbeschermingsmiddelen zijn uitgesplitst naar 31 productengroepen. Iedere werkzame stof wordt aan één van deze productengroepen toegerekend.

Statistische eenheid

Bedrijven in de agrochemische industrie die geregistreerd zijn als toelatingshouder voor een professioneel gebruik.

Aanvang onderzoek

2011

Frequentie

Jaarlijks

Publicatiestrategie

Twaalf maanden na het verslagjaar zijn definitieve cijfers beschikbaar. De basisgegevens worden jaarlijks verkregen van het Ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). LNV publiceert de jaarcijfers per stof (naar Eurostat code) jaarlijks uiterlijk 1 april dus 15 maanden na verslagjaar op de website van de rijksoverheid. Het CBS maakt hierop een indeling naar toepassingsgroep conform EU-verordening 1185/2009 betreffende statistieken over pesticiden, en levert de afzet gegevens vervolgens aan Eurostat.

Daarnaast worden de afzetgegevens gepubliceerd op de CBS-website, o.a. via de CBS-database StatLine (vanaf verslagjaar 2010) en ook wel in de vorm van een nieuwsbericht. Hoewel het uitdrukken in kg werkzame stof voor microbiologische stoffen omstreden is, wordt ook deze afzet van gewasbeschermingsmiddelen in kg gepubliceerd. In de website Compendium voor de Leefomgeving publiceert het CBS naast het totaalcijfer van de afzet van alle gewasbeschermingsmiddelen nog een tijdreeks.

De tweede reeks is het totaal afzetcijfer exclusief de afzet van microbiologische stoffen en exclusief stoffen die van botanische herkomst zijn. De tweede reeks telt op tot het totaal dat Eurostat publiceert.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) worden jaarlijks afzetgegevens per werkzame stof verzameld bij nagenoeg alle bedrijven (toelatingshouders) die in Nederland gewasbeschermingsmiddelen op de markt brengen. Welke toelatingshouders dat zijn bepaalt het College voor Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB). Aangeschreven toelatingshouders kunnen Fytostat machtigen om voor hun de gegevens aan RVO te leveren. RVO levert één geaggregeerde datastroom aan Ministerie LNV. Ministerie LNV levert de gegevens aan CBS die weer doorlevert aan Eurostat (artikel 3, Verordening (EG) Nr. 1185/2009; artikel 67, Verordening (EG) 1107/2009).

Waarnemingsmethode

CBS ontvangt van Ministerie LNV, jaarlijks in december een database met gegevens over de totale afzet per werkzame stof.

Berichtgever

Ministerie LNV

Steekproefomvang

Integraal

Controle- en correctiemethoden

RVO controleert de jaaropgaven op juiste gehalten werkzame stof en eventuele dubbeltellingen. De door Ministerie LNV geleverde bestrijdingsmiddelengegevens naar stof worden door CBS, na plausibiliteitschecks, vervolgens ingedeeld naar zes toepassingsgroepen en 31 productengroepen, conform de actuele indeling (Annex III) van EU-verordening 1185/2009 betreffende statistieken over pesticiden. Basisstoffen en Toevoegingsstoffen vallen er buiten. Bij microbiologische stoffen wordt als regel het gehalte technisch gebruikt dat CTGB publiceert als naast beste benadering voor de stofhoeveelheid. Bij chemische stoffen wordt het gehalte puur gebruikt hiervoor.

Weging

Niet van toepassing. Integrale waarneming.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

De afzetgegevens, zoals geregistreerd door RVO en geleverd en gepubliceerd door Ministerie LNV, wijken af van de verbruikscijfers binnen de land- en tuinbouw, zoals uitgevraagd door CBS. In notitie "vergelijking afzet en gebruik" wordt dieper op de verschillen ingegaan. De bedoeling is dat na verloop van tijd verschillen gaan afnemen. Tot op heden blijven de verschillen groot.

Vertrouwelijkheid

Sinds 2019 zijn alle afzetcijfers openbaar. LNV publiceert de afzet per werkzame stof.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Definities van bestrijdingsmiddelen (gewasbeschermingsmiddelen, biociden) en de indeling en registratie daarvan variëren in de tijd enigszins en daarmee de inventarisatie van de afzet. De actuele indeling is toegepast over alle jaren vanaf 2010 en daarmee is de volgtijdige vergelijkbaarheid goed.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Plausibiliteitscontroles vinden plaats aan de hand van allerlei trendanalyses.