Afzet bestrijdingsmiddelen

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het vaststellen van gegevens over de afzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen door de agrochemische industrie, geregistreerde toelatingshouders, in Nederland.

Doelpopulatie

Hoeveelheid aan bestrijdingsmiddelen die gewasbeschermingsmiddelen zijn uitgesplitst naar zes toepassings- of middelengroepen:

  • bestrijding van schimmels en bacteriën;
  • bestrijding van onkruid en loofdoding;
  • bestrijding van insecten en mijten;
  • bestrijding van slakken;
  • plantengroeiregulatie en kiemremming;
  • andere gewasbeschermingsmiddelen.

Iedere werkzame stof wordt aan één van deze toepassingsgroepen of hoofdmiddelengroepen toegerekend.
Hoeveelheid aan bestrijdingsmiddelen die gewasbeschermingsmiddelen zijn uitgesplitst naar 31 productgroepen. Iedere werkzame stof wordt aan één van deze productgroepen toegerekend.

Statistische eenheid

Bedrijven in de agrochemische industrie die geregistreerd zijn als toelatingshouder.

Aanvang onderzoek

2011

Frequentie

Jaarlijks

Publicatiestrategie

Twaalf maanden na het verslagjaar zijn definitieve cijfers beschikbaar. De basisgegevens worden jaarlijks verkregen van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). Het CBS maakt hierop een indeling naar toepassingsgroep conform EU-verordening 1185/2009 betreffende statistieken over pesticiden, en levert de afzet gegevens vervolgens aan Eurostat.
Daarnaast worden de afzetgegevens tevens gepubliceerd op de CBS-website, o.a. in de vorm van een nieuwsbericht, en via de CBS-database StatLine (vanaf verslagjaar 2011). Omdat het uitdrukken in kg werkzame stof voor microbiologische stoffen omstreden is, wordt alleen de afzet van de chemische gewasbeschermingsmiddelen gepubliceerd. In de website Compendium voor de Leefomgeving publiceert het CBS nog twee langere tijdreeksen. De eerste tijdreeks omvat de gezamenlijke afzet van alle in de Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie (Nefyto) deelnemende bedrijven op de Nederlandse markt, weergegeven vanaf 1996. De tweede tijdreeks omvat de NVWA-afzet, weergegeven vanaf 1998, met zowel data van Nefytobedrijven als ook niet-Nefyto bedrijven.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Door de Stichting Fytostat worden afzetgegevens verzameld bij alle bij Nefyto aangesloten bedrijven die in Nederland gewasbeschermingsmiddelen op de markt brengen. De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) vult dit aan met de circa 5 procent van de totale afzet, dat niet door Nefyto-leden op de markt wordt gebracht. Deze overige afzet wordt voor de eigen beleidsmonitoring door de overheid geregistreerd via RVO. De NVWA voegt beide gegevensbronnen samen tot afzetcijfers per stof (artikel 3, Verordening (EG) Nr. 1185/2009; artikel 67, Verordening (EG) 1107/2009).

Waarnemingsmethode

CBS ontvangt van NVWA, op basis van een overeenkomst, jaarlijks in het najaar een database met gegevens over de totale afzet (Nefyto +Overige afzet).

Berichtgever

NVWA

Steekproefomvang

Integraal

Controle- en correctiemethoden

Zowel Fytostat als NVWA controleren de jaaropgaven. Ook worden eventuele dubbeltellingen door Fytostat en NVWA verwijderd. De door NVWA geleverde bestrijdingsmiddelengegevens worden door CBS, na plausibiliteitschecks, vervolgens ingedeeld naar zes toepassingsgroepen en 31 productgroepen, conform de actuele indeling (Annex III) van EU-verordening 1185/2009 betreffende statistieken over pesticiden. Basisstoffen en Toevoegingsstoffen vallen er buiten.

Weging

Niet van toepassing. Integrale waarneming.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

De afzetgegevens, zoals geregistreerd door Fytostat en aangevuld door NVWA, wijken af van de verbruikscijfers binnen de land- en tuinbouw, zoals uitgevraagd door CBS. In notitie "verschil afzet verbruik" wordt dieper op de verschillen ingegaan. De verwachting is dat na verloop van tijd verschillen gaan afnemen.

Vertrouwelijkheid

Sinds 2019 zijn alle afzetcijfers openbaar. NVWA publiceert de afzet per werkzame stof.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Definities van bestrijdingsmiddelen (gewasbeschermingsmiddelen, biociden) en de indeling en registratie daarvan variëren in de tijd enigszins en daarmee de inventarisatie van de afzet. De actuele indeling is toegepast over alle jaren vanaf 2011 en daarmee is de volgtijdige vergelijkbaarheid goed.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Plausibiliteitscontroles vinden plaats aan de hand van allerlei trendanalyses.