Internationale handel en doorvoer. Een nieuwe statistiek

Nederland is van oudsher een handelsnatie. Internationale handel en transport zijn belangrijke bronnen van inkomen en werkgelegenheid. De internationale transportstromen brengen echter ook kosten met zich mee. Zo dragen ze bij aan emissies van broeikasgassen, vervuiling van de zee en binnenwateren, files en geluidsoverlast. Voor investeringen in infrastructuur, transport en logistiek zijn daarom zorgvuldige afwegingen nodig. Hiervoor is de beschikbaarheid van kwantitatieve informatie over internationale handels- en transportstromen onontbeerlijk.

Tot nog toe was de statistische informatie over de internationale goederenstromen verdeeld over verschillende CBS- statistieken. De nieuwe statistiek over internationale handel en doorvoer integreert de statistieken van internationale handel en transport waardoor er een beter zicht ontstaat op de goederenstromen naar, van en door Nederland. Voor het eerst sinds 1997 is er weer een betrouwbare schatting van de doorvoer beschikbaar.

De nieuwe statistiek over internationale handel en doorvoer is het resultaat van een samenwerking tussen het CBS en de Vrije Universiteit Amsterdam.