Instelling zonder winstoogmerk ten behoeve van bedrijven (IZWb)

Een particuliere instelling zonder winstoogmerk waarbij meer dan 50% van de productiekosten wordt gedekt door verkopen.
Onderzoeks- en testlaboratoria zijn voorbeelden van IZWb. IZWb ten behoeve van werkgevers zoals werkgeversorganisaties en beroepsverenigingen vormen een geval apart. Gewoonlijk worden zij gefinancierd uit contributies of lidmaatschapsgelden van de groep betrokken bedrijven. De lidmaatschapsgelden worden niet als overdracht maar als betaling voor verleende diensten (d.w.z. als marktverkopen) beschouwd. Zij voldoen dan toch aan het 50% criterium en kunnen daarom als IZWb worden beschouwd.
De IZWb worden ingedeeld in de sector niet-financiële vennootschappen of de sector financiële instellingen.