Delfstofwinplaats

Terrein voor het winnen van grondstoffen uit de bodem.
Tot delfstofwinplaats wordt gerekend:
- terrein voor diepte- en oppervlakwinning van grondstoffen;
- de tot dat terrein behorende gebouwen, parkeergelegenheden, opslagplaatsen van winningsproducten en afvalstoffen;
- bijbehorende parkeerterreinen.
Water met een oppervlakte van meer dan 1 ha liggend binnen een delfstofwinplaats wordt gerekend tot de categorie “binnenwater voor delfstofwinning”.
Bij delfstofwinplaatsen worden tot grondstoffen gerekend:
- aardgas;
- aardolie;
- gesteente;
- grind;
- klei;
- leem;
- mergel;
- veen;
- zand.
Winplaatsen van aardgas en aardolie zijn op de topografische kaart in de regel met een afrastering afgebakend. Als begrenzing van een object wordt dan de afrastering aangehouden.