Decentrale overheid

Het totaal van provincies, gemeenten, waterschappen en de gemeenschappelijke regelingen.
De decentrale overheid omvat publiekrechtelijke overheidslichamen met een zelfstandige boekhouding. In internationale afspraken wordt het begrip Sector lokale overheid gehanteerd. Het sectorbegrip is enerzijds ruimer dan het begrip Decentrale overheid omdat er buiten provincies, gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen nog andere (privaatrechtelijke) eenheden onder worden begrepen. Anderzijds is het sectorbegrip beperkter omdat bedrijfsmatige onderdelen van de publiekrechtelijke overheden worden genegeerd.