Verkeer en vervoer

Aanvullend statistisch onderzoek

Bestelauto’s naar type eigenaar op 1 januari

Vluchten tussen Nederland en China en Nederland en Hongkong, 2019 en 2020

Aantal motorfietsen naar leeftijd eigenaar op 1 januari 2020.

De tabel bevat de vervoerde brutogewichten naar laadvermogenklassen.

Om een hoge kwaliteit van de cijfers te waarborgen is ervoor gekozen om de nieuwe monitor bottom-up samen te stellen, waarbij de economische kerncijfers en arbeidsmarktindicatoren grotendeels met behulp van CBS-data worden berekend.

Mobiliteit in Limburg, zoals thuiswerken, elektrisch gereden kilometers, verplaatsingen, motorvoertuigenpark.

Goederenstromen naar vervoertak, regio en hoofdgoederensoorten, Noord Limburg 2010-2018.

Onderzoek naar de kenmerken van verplaatsingen van en naar het werk van inwoners van de provincie Utrecht en Nederland in relatie tot hun gekozen vervoerwijze en afgelegde reisafstand.

Tabellen over het aantal personenauto’s van 30 tot 40 jaar en 40 jaar of ouder naar gemiddeld jaarkilometrage klasse en brandstofsoort in 2018.

Nabijheid van bibliotheekvoorzieningen in 2014 en 2018, berekend over de autowegen van 2018 en uitgedrukt in de gemeentelijke indeling van 2018.

Monitor maritieme sectoren in Nederland in 2017 en 2018

Aantal en aandeel huishoudens per risicoklasse op vervoersarmoede weergegeven op buurtniveau voor de gemeenten Utrecht en Heerlen.

Onderzoek naar het aantal inwoners van de Metropoolregio Amsterdam en overig Nederland dat een dagbezoek brengt aan de gemeente Amsterdam.

Onderzoek naar het dagelijkse mobiliteitsgedrag van de Nederlandse bevolking naar gemeentelijke stedelijkheidsgraad.

In-, uit- en doorvoer van goederen, waarde en brutogewicht per goederengroep, werelddeel, landengroep en vervoerwijze, per jaar, vanaf 2007.

De prijzen van het openbaar vervoer zijn na verloop van tien jaar sterker gestegen dan de autokosten. In deze tabel is de consumentenprijsindex van openbaar vervoer afgezet tegen die van autokosten.

Verkennende studie naar de toegevoegde waarde van infrastructuur, incl. internationale vergelijking.

Speed-pedelecs, aantallen, bromfietsen, leeftijd eigenaar, provinciaal, merken.

Tabellen over de mobiliteit en het verplaatsingsgedrag van de Nederlandse bevolking in, van en naar de gemeente Groningen naar de gebruikte vervoermiddelen in de periode 2014-2017.

Werkgelegenheid en werknemers Schiphol en metropoolregio Amsterdam (MRA) 2017, naar opleiding, herkomst, leeftijd.

Afstanden en reistijd tussen woonkernen berekend over de weg, 2017

Deze maatwerktabel geeft het aantal binnenvaartschepen met Nederlandse vlag weer. De cijfers zijn uitgesplitst naar soort schip en naar laadvermogen. De cijfers gaan over de periode 2008 tot en met 2018.

Huishoudens naar inkomensklassen en autobezit per postcode-5 gebied, 2016

Voorlopige cijfers kilometers op Nederlands grondgebied naar voertuigsoort 1990-2018.

Mobiliteit en verplaatsingsgedrag van Nederlanders, van en naar gemeente Veenendaal naar vervoermiddelen 2011-2017.

mobiliteit en verplaatsingsgedrag gemeente Nijmegen naar de gebruikte vervoermiddelen in de periode 2014-2017.

In 2018 werd bijna 10 miljoen ton aan gekoelde en bevroren goederen over zee aangevoerd in Nederland.

Het aantal verkeersdoden in Nederland naar deelname, leeftijd en geslacht

Deze maatwerkopdracht geeft het aantal aangekomen en vertrokken passagiers op de nationale luchthavens in Nederland weer. De cijfers zijn uitgesplitst naar een selectie van partnerluchthavens en gaan over het jaar 2018.

Het CBS gebruikt voor het berekenen van verkeersprestaties het aantal vrachtauto's dat in een verslagjaar in gebruik is geweest, ofwel alle voertuigen die gedurende een jaar op de weg kunnen zijn geweest.

Deze set van indicatoren brengt de status van het leef- en vestigingsklimaat in Limburg in kaart.

Elektrische auto’s in Heerlen, 2012 - 2018

Tabel bevat het aantal personenauto’s dat één of meermaals werd bekeurd voor te hard rijden in 2017, uitgesplitst naar merk.

Gemiddelde afstand tot speelgoedwinkels in 2018, en aantal speelgoedwinkels in de omgeving.

Gemiddelde afstand tot scholen in het voortgezet onderwijs in 2017, en aantal scholen in de omgeving.

Data over de duurzaamheid volgens ISO 37120 richtlijn

Aantal actieve binnenvaartschepen naar laadvermogenklasse en type schip, 2017

Personenauto’s; aantal youngtimers, aantal oldtimers, gemiddeld jaarkilometrage en merken.

Het aandeel personenauto’s dat één of meermaals werd bekeurd voor te hard rijden in 2017, uitgesplitst naar bouwjaar(klasse) en merk.

Het aantal personen dat is overleden als gevolg van een wegvervoersongeval tot en met het tweede kwartaal van 2018.

Omzet en banen van werknemers van de sector Zee- en kustvaart naar provincie, 2017.

Portfolio mens en mobiliteit

Personenauto’s; aantal nieuwverkopen naar brandstofsoort, gemiddelde bpm-ontvangst van nieuwverkopen en importaantallen.

Het vervoerd gewicht per verschijningsvorm vanuit, naar en binnen Limburg berekend over de periode 2009 – 2017.

Gemiddeld aantal verplaatsingen, reisduur, reisafstand per persoon per dag naar vervoerwijze van Nederlanders en Limburgers 2014/2016

Elektrische auto’s en laadpalen, Leiden, 2012 - 2018.

In 2017 is het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg met 8 procent gegroeid ten opzichte van 2016. Over het spoor zijn juist 13 procent minder gevaarlijke stoffen vervoerd. Het totale gevaarlijke-stoffenvervoer is in 2017 nagenoeg gelijkt gebleven.

voertuigkilometers van Nederlandse personenauto’s, verdeeld naar brandstofsoort en eigendom.

Tabellen over de top 20 meest voorkomende auto’s (merk, type en bouwjaar) bij verschillende huishoudinkomens.

Verplaatsingen in de gemeente Utrecht naar vervoerwijze, 2016-2017

Cijfers over verkeer en mobiliteit binnen, van en naar de Regio Groningen-Assen.

In opdracht van de Provincie Limburg zijn er een drietal tabellen gemaakt met daarin het aantal personenauto’s.

Indicatoren over bevolking, inkomen, studenten en elektrische auto’s in het Central Innovation District in Den Haag.

Auto- en rijbewijsbezit huishoudens naar inkomen en stedelijkheid

Ontwikkeling autobezit, bevolking en kilometers per leeftijdsgroep

Ontwikkeling aanvoer containers in Nederlandse zeehavens in de periode 2015-2017

Aanvoer van kolen in Nederlandse zeehavens in tonnen

Aanvoer van natte en droge bulkgoederen in 2016 en 2017

Elektrische en plug-in hybride aangedreven personenauto’s 2014 tot en met 2018

Totaal afgelegde kilometers naar type voertuig op Nederlands grondgebied, 1990-2017

Deze tabel bevat gedetailleerde gegevens over de omvang en samenstelling van het Nederlandse park van personenauto's op de peildatum 1 januari.

Haalbaarheidsonderzoek naar aandeel private lease elektrische personenauto’s bij rechtspersonen in de RDW

Gegevens over verplaatsingen geheel te voet van en naar het werk

Verkeersintensiteiten. Het is de afgelopen jaren nauwelijks drukker geworden op de Nederlandse rijkswegen.

Maatwerktabel over de ontwikkeling in de aanvoer van containers in Nederlandse zeehavens.

Aantal personen dat in 2015 het autorijbewijs gehaald heeft.

Maatwerkopdracht PBL in kaart brengen van elektrische auto’s van particulieren

Parkeerboetes en de ontvangers van de parkeerboetes in de blauwe parkeerzones in de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Aantal motorvoertuigen naar brandstofsoort in Venlo op wijk- en buurtniveau, januari 2017

Het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN).

Het aantal gereden kilometers door Nederlandse bestelauto’s naar gewichtsklasse, 2015-2016.

Verkeersprestaties lichte zware trekkers voor oplegger kilometers voertuigen leeftijd maximale massa 2015 - 2016

Goederensoorten NSTR vervoerd gewicht door vrachtauto’s en trekkers voor oplegger.

Percentage verplaatsingen van en naar de vijf vervoerregio’s in de provincie Noord-Holland, 2011-2016

Maatwerktabellen over het aantal passagiers op de belangrijkste Nederlandse luchthavens.

Overzicht van goederenstromen in Venlo over weg, spoor en water.

Verplaatsingen in de gemeente Utrecht naar vervoerwijze, 2011-2012 t/m 2015-2016

Gegevens over het aantal speed-pedelecs op de peildatum 1 juli 2017.

Deze tabel bevat cijfers over het vervoerd ladinggewicht van het binnenlands- en grensoverschrijdend goederenvervoer

Omvang en samenstelling van het Nederlandse park van personenauto's op de peildatum 1 januari.

Deze tabel bevat gegevens over de omvang en samenstelling van het park van personenauto's.

Aantal dieselauto’s met bouwjaar voor 2001 in de 4 grote steden

Totaal afgelegde kilometers naar type voertuig op Nederlands grondgebied, 1990-2017.

Aantal personenauto’s naar brandstofsoort per provincie

Achtergrondartikel in Sociaal-Economische Trends over “Automobilisten en hun kijk op verkeersveiligheid”

Gemiddeld aantal kilometers per persoon uitgesplitst naar vervoerwijze, motief en sociaaleconomische categorie, 2012

Beschrijving maatwerktabel bestelauto’s naar branche, bedrijfsgrootte en rechtsvorm

De cijfers zijn voor de motorfietsen verder uitgesplitst naar cilinderklasse en leeftijd van het voertuig.

Tabel over personenauto’s naar brandstof en postcode gemeente Alphen aan den Rijn.

Totaal afgelegde kilometers van Nederlandse personenauto’s

Prijsindex binnenvaart, de ontwikkeling van de prijzen van binnenvaartbedrijven.

Woonwerkverplaatsingen in Nederland naar vervoerwijze en afstandsklasse in 2014-2015

Kwartaalcijfers overledenen als gevolg van een wegvervoersongeval, voorlopige cijfers eerste kwartaal 2016.

Maatwerktabellen over verplaatsingen in de gemeente Utrecht naar vervoerwijze, 2011-2012 t/m 2014-2015.

Totaal afgelegde kilometers naar type voertuig op Nederlands grondgebied, 1990-2015.

Rijbewijsbezit per 100 inwoners per 1 januari 2016

Deze tabel bevat gegevens over de uitgevallen personenauto’s naar bouwjaar en brandstofklasse. De cijfers hebben betrekking op de jaren 2012 t/m 2014.

Deze tabel bevat gegevens over de geïmporteerde personenauto’s naar bouwjaar en brandstofklasse. De cijfers hebben betrekking op de jaren 2011 t/m 2014.

Deze tabel bevat gegevens over het personenautopark naar bouwjaar en brandstofklasse. Verder zijn de personenauto’s uitgesplitst naar Actief park, Bedrijfsvoorraad en Uitval. De cijfers hebben betrekking op de jaren 2012 t/m 2014.

Verkeersprestaties Nederlandse en buitenlandse bussen op Nederlands grondgebied naar type bus en bouwjaar voertuig

Autobussen uitgesplitst naar lijndienst en touringcar naar bouwjaar en brandstof, stand 1 januari

Aantal personenauto's van 25 jaar of ouder en het totaal aantal auto's per gemeente in 2015.

Totaal afgelegde kilometers naar type voertuig op Nederlands grondgebied, 1990-2014. Voorlopige cijfers gebaseerd op de ontwikkeling van het voertuigenpark. In 2014 daalde het totale aantal voertuigkilometers in Nederland licht, met 0,2 procent. De sterkste afname is te zien bij de vrachtwagens en trekkers, die 2,6 procent minder kilometers reden in 2014.

Het aantal personenauto's per 1000 inwoners in Amsterdam is onder de 18-23 jarigen de afgelopen 4 jaar met 21 procent gedaald. Ook het autobezit van de 23-30 jarigen is in deze periode gedaald (13 procent). De 80-plussers in Amsterdam bezitten juist steeds vaker een auto. In 2010 waren dit 192 auto’s per 1000 inwoners, in 2014 is dit aantal naar 214 gestegen.

Brandstofverbruik en CO2-emissies van bestelauto's uitgespitst naar brandstof en leeftijd voertuig. De cijfers zijn berekend in opdracht van de EmissieRegistratie en in samenwerking met TNO.

Personen in bezit van een motor in de jaren 2010 tot en met 2014, per leeftijdsklasse. Verder in deze tabel het aantal mannen en vrouwen die eigenaar zijn van een motor.

Nederlandse brom- en snorfietsen in de gemeente Amsterdam op naam van natuurlijke personen naar bouwjaar, brandstof en postcode , stand 1 januari 2014. In de gemeente Amsterdam rijden in 2014, in vergelijking met andere Nederlandse gemeentes, de meeste snor- en bromfietsen van particulieren rond. Bijna 28 duizend snorfietsen en 23 duizend bromfietsen. Daarnaast zijn ook de meeste brommobielen, ongeveer 500, in Amsterdam te vinden. In Amsterdam is 1 op de 40 snorfietsen elektrisch, bij bromfietsen is dat 1 op de 150.

In 2013 zijn er ongeveer een half miljoen personenauto’s gesloopt en geëxporteerd. Dit is een toename van 23 procent in vergelijking met 2006. Werd in 2006 het grootste deel (55 procent) gesloopt, in 2013 is het merendeel (55 procent) export.

Goederenvervoer zeevaart naar soort vracht in 2000 en 2013.

Goederen geladen in Nederland naar afstandsklasse, 2012

Goederenoverslag per gemeente. Geloste en geladen goederen (per goederensoort) in tonnen en geloste en geladen zeecontainers in teu.

Aantal personenauto's in Dokkum per postcode in de jaren 2005, 2010 en 2014.

Aantal personenauto's op naam van 65-plussers naar gemeente op 1 januari 2005, 2008 en 2014.

Aantal personenauto's (op naam van natuurlijke personen) per duizend inwoners, naar leeftijd in de periode 2001-2014.

Aantal personenauto's (op naam van een natuurlijk persoon) per duizend inwoners, naar stedelijkheid en per gemeenten in 2014.

Totaal afgelegde kilometers naar type voertuig, 1990-2013

Cijfers over het aandeel wegvervoer van goederen in Nederland en andere landen in Europa, naar vervoerd gewicht per goederensoort in 2012.

Brandstofverbruik en CO2-emissies van vrachtauto's en trekkers uitgespitst naar gewicht en leeftijd voertuig.

Per postcode (4 cijfers) de afstand in vier verschillende klassen tot de grensovergangen met Duitsland en België, en de aanduiding welke van de landen het dichtstbij is.

In deze tabellen worden de verkeersprestaties en de jaarkilometrages voor bromfietsen en motorfietsen in binnen- en buitenland weergegeven. De verkeersprestaties zijn uitgesplitst naar verschillende voertuigkenmerken. Het betreft voorlopige cijfers.

Verkeersprestaties Nederlandse en buitenlandse bussen op Nederlands grondgebied uitgesplitst naar bouwjaar voertuig.

Getoond wordt het brandstofverbruik en de CO2-emissie van personenauto's in Nederland en van Nederlandse personenauto's in binnen- en buitenland voor 2011. De cijfers zijn opgesplitst naar leeftijd voertuig en soort brandstof.

Deze tabellen bevatten informatie over het gemiddelde jaarkilometrage, de gemiddelde leeftijd en het gemiddelde leeggewicht van personenauto's op naam van particulieren, uitgesplitst naar leeftijd van de eigenaar.

Deze tabellen geven een beeld van de verkeers- en vervoersprestaties van Nederlandse ondernemingen in zowel het binnenlandse als het internationale goederenvervoer over de weg.

De verkeersprestaties van Nederlandse bestelauto's in binnen- en buitenland en die van buitenlandse bestelauto's op Nederlands grondgebied, naar leeftijd voertuig en brandstof. De cijfers voor 2006, 2007 en 2008 zijn voorlopig.

De verkeersprestaties van Nederlandse personenauto's in binnen- en buitenland en die van buitenlandse personenauto's op Nederlands grondgebied, naar leeftijd voertuig en brandstof. De cijfers voor 2006, 2007 en 2008 zijn voorlopig.

Het CBS publiceert via de StatLine-database meerdere overzichten met gegevens over het aantal motorvoertuigen in Nederland. Op 1 januari 2008 stonden er ruim 7,4 miljoen personenauto’s in het BKR geregistreerd, met technische gegevens over het voertuig en met informatie over de eigenaar. Met een dergelijke omvang van de database is niet alle detailinformatie op passende wijze onder te brengen in StatLine tabellen. Sommige overzichten zijn daarom langs andere weg beschikbaar gesteld, zoals bijgaande spreadsheet over het aantal personenauto’s per gemeente, naar leeftijd eigenaar.

De verkeersprestaties van Nederlandse trekkers en vrachtauto's in binnen- en buitenland en die van buitenlandse trekkers en vrachtwagens op Nederlands grondgebied, naar leeftijd voertuig en gewicht bij volle lading. Het betreft voorlopige cijfers.

De jaarlijks afgelegde kilometers op Nederlands grondgebied door Nederlandse en buitenlandse personenauto's naar gebruikte brandstof en leeftijd voertuig. Het betreft voorlopige cijfers.

Het CBS publiceert via de StatLine-database meerdere overzichten met gegevens over het aantal motorvoertuigen in Nederland. Op 1 januari 2007 stonden er ruim 7 miljoen personenauto’s in het BKR geregistreerd, met technische gegevens over het voertuig en met informatie over de eigenaar. Met een dergelijke omvang van de database is niet alle detailinformatie op passende wijze onder te brengen in StatLine tabellen. Sommige overzichten zijn daarom langs andere weg beschikbaar gesteld, zoals bijgaande spreadsheet over het aantal personenauto’s per gemeente, naar leeftijd eigenaar.