Overheid en politiek

Maatwerkpublicaties

Gemeenten en provincies verstrekken financiële data door middel van de Iv3-levering. Het CBS heeft een onderzoek verricht naar de detaillering van de cultuurlasten van gemeenten en provincies uit de Iv3-leveringen, jaarrekening 2017.

De mutaties van de materiële vaste activa van waterschappen over de periode 2015 t/m 2017.

Ontwikkeling van het aantal woningen en inwoners binnen veiligheids-, risico- en beleidscontouren in de periode 2000 tot 2017 t.b.v. de 3e herhalingsmeting Monitor Infrastructuur en Ruimte.

Monitor kwaliteit Stelsel van Basisregistraties. Tweemeting van de kwaliteit van basisregistraties in samenhang, 2017

Uitgaven (spend) van de Rijksoverheid aan leveranciers in het midden- en klein bedrijf en leveranciers buiten het midden- en klein bedrijf in 2016

Gemeenteraadsverkiezingen 1931, 1935 en 1939, uitgebrachte stemmen, per partij

Deze set van indicatoren brengt de status van het leef- en vestigingsklimaat in Limburg in kaart

Begrote opbrengst per gemeente voor de hondenbelasting in 2018.

Deze tabel bevat een schatting van de kiesgerechtigde bevolking van Nederland op 21 maart per gemeente.

Uitkomsten van de EMU-enquête 2018 die eind 2017 is gehouden onder decentrale overheden.

Gemeenten; lasten en baten Iv3-functies sociaal domein; realisatie 2016

Kenmerken van zittend, in- en uitstromend personeel in de arbeidsvoorwaardelijke overheid

Uitgaven Rijksoverheid aan leveranciers in het midden- en klein bedrijf (MKB) en leveranciers buiten het MKB, 2015

Onderzoek naar de prijsontwikkeling van de Defensie-uitgaven aan investeringen en exploitatie in de periode 2011-2015.

Uitkomsten van de EMU-enquête 2017 die eind 2016 is gehouden onder decentrale overheden.

De bijdrage van de publieke exportkredietverzekering aan de Nederlandse economie

gegevens over wanbetalers Zorgverzekeringswet naar diverse kenmerken

Voor een onderzoek naar het inkoopvolume van de Nederlandse overheid zijn detailleringen van inkoopgegevens nodig.

Uitgaven aan Rijksoverheidsleveranciers, 2014

Maatwerk samengesteld op verzoek van TELOS

Aantal inwoners en oppervlakte land betrokken bij gemeentelijke herindeling en grenscorrectie per 1 januari 2016.

Folder, posterset en dashboard over het aandeel van de overheid in de economie.