Overheid en politiek

Aanvullend statistisch onderzoek

Maandindicatoren overheidsfinanciën

Aanvullende gegevens over de schuld van de Rijksoverheid en de inkomsten, uitgaven en saldo van de Rijksoverheid per maand.

Culturele diversiteit Politie Nederland 2019

Culturele diversiteit van politiewerknemers, onder andere uitgesplitst naar politie-eenheid, in- en uitstroom, 2019

Mogelijke methoden bij controles verkiezingsuitslagen

Een methodologisch advies over de mogelijkheden om statistische methoden in te zetten bij de controles van verkiezingsuitslagen op het niveau van stembureaus.

Uitgaven aan Rijksoverheidsleveranciers, 2018

Maatwerktabel met uitgaven (spend) van de Rijksoverheid aan leveranciers in het midden- en klein bedrijf en leveranciers buiten het midden- en klein bedrijf in 2018.

Zicht op gebruik MijnOverheid

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft CBS opdracht gegeven twee studies uit te voeren naar het gebruik van MijnOverheid ter verbetering van de dienstverlening.

Personeel arbeidsvoorwaardelijke overheid, 2017

(opleidings)kenmerken van het zittende, in- en uitstromende personeel in de arbeidsvoorwaardelijke overheid.

Personeel arbeidsvoorwaardelijke overheid, 2016

(opleidings)kenmerken van het zittende, in- en uitstromende personeel in de arbeidsvoorwaardelijke overheid.

Begrote hondenbelasting 2020

In deze tabel staan de begrote opbrengsten aan hondenbelasting per gemeente in 2019 en 2020.

Overheidsloketten voor bedrijfsfinanciering, 2017-2018

Bekendheid en gebruik van overheidsloketten voor bedrijfsfinanciering op basis van de Financieringsmonitor, 2017-2018.

uitkomsten-emu-enquete-2020

In deze nota worden de uitkomsten gepresenteerd van de EMU-enquête 2020 die eind 2019 is gehouden onder gemeenten, provincies, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen.

Defensiepersoneel, instroom en uitstroom, 2015-2017

Defensiepersoneel in de periode 2015-2017, met achtergrondkenmerken en hun situatie voor instroom en na uitstroom.

Staatsbalans, 2018

Pilotonderzoek naar het samenstellen van de Staatsbalans, een overzicht van bezittingen en schulden van de Rijksoverheid

Uitgaven aan Rijksoverheidsleveranciers, 2017

uitgaven (spend) van de Rijksoverheid aan leveranciers in het midden- en klein bedrijf en daarbuiten in 2017.

Kiesgerechtigden Europese verkiezingen 2019

Hoeveel kiesgerechtigden telt ons land, wat is de leeftijdsverdeling en hoeveel daarvan hebben een niet-Nederlandse nationaliteit?

Cultuur in Noord-Brabant, lasten en baten 2009-2019

De tabellen geven informatie over cultuuruitgaven en inkomsten per Noord-Brabantse gemeenten over de periode 2007-2017.

De Staat van Limburg 2019

Deze set van indicatoren brengt de status van het leef- en vestigingsklimaat in Limburg in kaart.

Kiesgerechtigden

Hoeveel kiesgerechtigden tellen de Nederlandse provincies en wat is hun leeftijdsopbouw en migratie-achtergrond?

Bodemgebruik naar provincie, 1996 versus 2015

In de periode 1996 tot en met 2015 kwamen de meeste woon-, bedrijven- en verkeersterreinen erbij in Zuid-Holland. Net als in de overige provincies groeide de bebouwde ruimte vooral ten koste van agrarisch terrein. In Friesland was de groei van de bebouwing het kleinst.

Gemeentelijke samenwerkingen Noord-Brabant, 2008-2018

Het aantal gemeenschappelijke regelingen in Noord-Brabant en de ontwikkeling van de uitgaven hieraan tussen 2008-2018.

Uitkomsten EMU-enquête 2019

In deze nota worden de uitkomsten gepresenteerd van de EMU-enquête 2019 die eind 2018 is gehouden onder gemeenten, provincies, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen.

Gebruik van algoritmen door overheidsorganisaties

Verkennend onderzoek naar het gebruik van algoritmen binnen overheidsorganisaties.

Detaillering cultuurlasten gemeenten en provincies

Gemeenten en provincies verstrekken financiële data door middel van de Iv3-levering. Het CBS heeft een onderzoek verricht naar de detaillering van de cultuurlasten van gemeenten en provincies uit de Iv3-leveringen, jaarrekening 2017.

Mutaties vaste activa waterschappen, 2015-2017

De mutaties van de materiële vaste activa van waterschappen over de periode 2015 t/m 2017.

Monitor Infrastructuur en Ruimte 2018

Ontwikkeling van het aantal woningen en inwoners binnen veiligheids-, risico- en beleidscontouren in de periode 2000 tot 2017 t.b.v. de 3e herhalingsmeting Monitor Infrastructuur en Ruimte.

Tweemeting kwaliteit samenhang basisregistraties 2017

Monitor kwaliteit Stelsel van Basisregistraties. Tweemeting van de kwaliteit van basisregistraties in samenhang, 2017

Uitgaven aan Rijksoverheidsleveranciers, 2016

Uitgaven (spend) van de Rijksoverheid aan leveranciers in het midden- en klein bedrijf en leveranciers buiten het midden- en klein bedrijf in 2016

Gemeenteraadsverkiezingen in de jaren dertig

Gemeenteraadsverkiezingen 1931, 1935 en 1939, uitgebrachte stemmen, per partij

De Staat van Limburg

Deze set van indicatoren brengt de status van het leef- en vestigingsklimaat in Limburg in kaart

Maatwerk - Kiesgerechtigde bevolking

Deze tabel bevat een schatting van de kiesgerechtigde bevolking van Nederland op 21 maart per gemeente.

Uitkomsten EMU-enquête 2018

Uitkomsten van de EMU-enquête 2018 die eind 2017 is gehouden onder decentrale overheden.

Personeelskenmerken arbeidsvoorwaardelijke overheid

Kenmerken van zittend, in- en uitstromend personeel in de arbeidsvoorwaardelijke overheid

Uitgaven aan Rijksoverheidsleveranciers 2015

Uitgaven Rijksoverheid aan leveranciers in het midden- en klein bedrijf (MKB) en leveranciers buiten het MKB, 2015

Prijsindices voor de uitgaven van het min. van Defensie

Onderzoek naar de prijsontwikkeling van de Defensie-uitgaven aan investeringen en exploitatie in de periode 2011-2015.

Uitkomsten EMU-enquête 2017

Uitkomsten van de EMU-enquête 2017 die eind 2016 is gehouden onder decentrale overheden.

Inkoopvolume van de Nederlandse overheid

Voor een onderzoek naar het inkoopvolume van de Nederlandse overheid zijn detailleringen van inkoopgegevens nodig.

Gemeentelijke wijzigingen per 1 januari 2016.

Aantal inwoners en oppervlakte land betrokken bij gemeentelijke herindeling en grenscorrectie per 1 januari 2016.

Overheid & Economie

Folder, posterset en dashboard over het aandeel van de overheid in de economie.