Overheid en politiek

Aanvullend statistisch onderzoek

(opleidings)kenmerken van het zittende, in- en uitstromende personeel in de arbeidsvoorwaardelijke overheid.

(opleidings)kenmerken van het zittende, in- en uitstromende personeel in de arbeidsvoorwaardelijke overheid.

In deze tabel staan de begrote opbrengsten aan hondenbelasting per gemeente in 2019 en 2020.

Bekendheid en gebruik van overheidsloketten voor bedrijfsfinanciering op basis van de Financieringsmonitor, 2017-2018.

In deze nota worden de uitkomsten gepresenteerd van de EMU-enquête 2020 die eind 2019 is gehouden onder gemeenten, provincies, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen.

Defensiepersoneel in de periode 2015-2017, met achtergrondkenmerken en hun situatie voor instroom en na uitstroom.

Pilotonderzoek naar het samenstellen van de Staatsbalans, een overzicht van bezittingen en schulden van de Rijksoverheid

uitgaven (spend) van de Rijksoverheid aan leveranciers in het midden- en klein bedrijf en daarbuiten in 2017.

Hoeveel kiesgerechtigden telt ons land, wat is de leeftijdsverdeling en hoeveel daarvan hebben een niet-Nederlandse nationaliteit?

Overheidsuitgaven geconsolideerd per overheidssector

De tabellen geven informatie over cultuuruitgaven en inkomsten per Noord-Brabantse gemeenten over de periode 2007-2017.

Deze set van indicatoren brengt de status van het leef- en vestigingsklimaat in Limburg in kaart.

Hoeveel kiesgerechtigden tellen de Nederlandse provincies en wat is hun leeftijdsopbouw en migratie-achtergrond?

In de periode 1996 tot en met 2015 kwamen de meeste woon-, bedrijven- en verkeersterreinen erbij in Zuid-Holland. Net als in de overige provincies groeide de bebouwde ruimte vooral ten koste van agrarisch terrein. In Friesland was de groei van de bebouwing het kleinst.

Het aantal gemeenschappelijke regelingen in Noord-Brabant en de ontwikkeling van de uitgaven hieraan tussen 2008-2018.

In deze nota worden de uitkomsten gepresenteerd van de EMU-enquête 2019 die eind 2018 is gehouden onder gemeenten, provincies, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen.

Verkennend onderzoek naar het gebruik van algoritmen binnen overheidsorganisaties.

Gemeenten en provincies verstrekken financiële data door middel van de Iv3-levering. Het CBS heeft een onderzoek verricht naar de detaillering van de cultuurlasten van gemeenten en provincies uit de Iv3-leveringen, jaarrekening 2017.

De mutaties van de materiële vaste activa van waterschappen over de periode 2015 t/m 2017.

Ontwikkeling van het aantal woningen en inwoners binnen veiligheids-, risico- en beleidscontouren in de periode 2000 tot 2017 t.b.v. de 3e herhalingsmeting Monitor Infrastructuur en Ruimte.

Monitor kwaliteit Stelsel van Basisregistraties. Tweemeting van de kwaliteit van basisregistraties in samenhang, 2017

Uitgaven (spend) van de Rijksoverheid aan leveranciers in het midden- en klein bedrijf en leveranciers buiten het midden- en klein bedrijf in 2016

Gemeenteraadsverkiezingen 1931, 1935 en 1939, uitgebrachte stemmen, per partij

Deze set van indicatoren brengt de status van het leef- en vestigingsklimaat in Limburg in kaart

Begrote opbrengst per gemeente voor de hondenbelasting in 2018.

Deze tabel bevat een schatting van de kiesgerechtigde bevolking van Nederland op 21 maart per gemeente.

Uitkomsten van de EMU-enquête 2018 die eind 2017 is gehouden onder decentrale overheden.

Gemeenten; lasten en baten Iv3-functies sociaal domein; realisatie 2016

Kenmerken van zittend, in- en uitstromend personeel in de arbeidsvoorwaardelijke overheid

Uitgaven Rijksoverheid aan leveranciers in het midden- en klein bedrijf (MKB) en leveranciers buiten het MKB, 2015

Onderzoek naar de prijsontwikkeling van de Defensie-uitgaven aan investeringen en exploitatie in de periode 2011-2015.

Uitkomsten van de EMU-enquête 2017 die eind 2016 is gehouden onder decentrale overheden.

De bijdrage van de publieke exportkredietverzekering aan de Nederlandse economie

gegevens over wanbetalers Zorgverzekeringswet naar diverse kenmerken

Voor een onderzoek naar het inkoopvolume van de Nederlandse overheid zijn detailleringen van inkoopgegevens nodig.

Uitgaven aan Rijksoverheidsleveranciers, 2014

Maatwerk samengesteld op verzoek van TELOS

Aantal inwoners en oppervlakte land betrokken bij gemeentelijke herindeling en grenscorrectie per 1 januari 2016.

Folder, posterset en dashboard over het aandeel van de overheid in de economie.