Indicator risico op vervoersarmoede Fryslân, 1-1-2020

In deze tabellen is het aantal en aandeel huishoudens per risicoklasse op vervoersarmoede weergegeven op buurtniveau voor de gemeenten in de provincie Fryslân.
Dit onderzoek is een vervolg op het eerder gepubliceerde onderzoek "indicator risico op vervoersarmoede" van het CBS waarin het risico op vervoersarmoede voor de gemeenten Heerlen en Utrecht onderzocht is. Deze indicator is gebaseerd op negen variabelen, namelijk motorvoertuigbezit, afstand tot ov-halte, afstand tot voorzieningen, afstand tot familie, huishoudinkomen, sociaaleconomische categorie, migratieachtergrond, gezondheid en huishoudenssamenstelling inclusief leeftijd. Door de berekening op huishoudensniveau worden stapelingseffecten meegenomen. Het gemiddelde van de risicoscores van de negen variabelen bepaalt de indeling van een huishouden in de categorie zeer laag risico, laag risico, hoog risico of zeer hoog risico op vervoersarmoede. Daarnaast is voor de deelindicatoren sociaal economische categorie, nabijheid familie, afstand tot de supermarkt, motorvoertuigbezit, samenstelling huishouden en afstand tot OV ook de verdeling van de huishoudens over laag/middel/hoog risico opgenomen.

Het onderzoek is uitgevoerd voor peilmoment 1-1-2020. De cijfers zijn uitgewerkt op buurtniveau voor de provincie Fryslân.

De tabel is bekostigd door DataFryslân.