SRG-Uitstroom Fase 3, 2019

Tabellen in opdracht van SZW over startende banen in 2019 door personen met een algemene bijstandsuitkering of niet-uitkeringsgerechtigden (NUG), al dan niet met voorafgaande re-integratievoorziening, uitgesplitst naar of er 6 maanden later nog sprake van een baan was.
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil graag inzicht in de mate waarin werk wordt gevonden (en behouden) met en zonder voorafgaande re-integratieondersteuning. Om hierin te voorzien stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) tabellen op met informatie over de populatie in de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG), gecombineerd met de Bijstandsuitkeringstatistiek (BUS) en Polisadministratie.

Het onderzoek wordt in drie fasen uitgevoerd. Deze tabellenset beslaat voorlopige uitkomsten over de derde fase van het onderzoek waarin wordt gekeken naar gestarte banen in 2019 en of er in de zesde maand volgend op de start van de baan nog steeds een baan is. De cijfers in de tabellenset worden onderverdeeld naar type re-integratievoorziening en duur van de voorziening.