Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest per 1 januari 2019.

In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) na afloop van elk kwartaal van 2018 een prognose op van de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel. Deze kwartaalrapportages zijn het vervolg op de prognoses die in 2017 zijn opgesteld voor de monitoring van het fosfaatreductieplan.

Bij het opstellen van de prognoses is zoveel mogelijk aangesloten bij de systematiek die het CBS hanteert voor de reguliere jaarlijkse verantwoording over de fosfaat- en stikstofexcretie van de veestapel aan de Europese Commissie.
De kwartaalrapportages vormen de basis voor een driemaandelijks ijkmoment.

Deze kwartaalrapportage bevat een momentopname van de fosfaat- en stikstofexcretie naar de stand van de rundveestapel op 1 januari 2019.