Stapeling eigen bijdrage Wlz/Wmo en eigen risico

Deze maatwerktabellen bevatten cijfers over de stapeling van eigen bijdragen voor personen die gebruik maken van Wlz-zorg (Wet Langdurige Zorg) en/of Wmo-zorg (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) in 2015, het betaalde eigen risico voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de aftrek uitgaven bijzondere zorgkosten.

Deze maatwerktabellen bevatten cijfers over de stapeling van eigen bijdragen voor personen die gebruik maken van Wlz-zorg (Wet Langdurige Zorg) en/of Wmo-zorg (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), het betaalde eigen risico voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de aftrek uitgaven bijzondere zorgkosten. De eenheid van de tabellen is de leefeenheid. Dit is de eenheid die het CAK hanteert bij het bepalen van de eigen bijdrage. De leefeenheid bestaat altijd uit één of twee personen.
Voor dit maatwerk zijn die leefeenheden geselecteerd waarvan ten minste één persoon van 18 jaar of ouder op 1 juni 2015 gebruik maakt van Wlz-zorg en/of een Wmo-maatwerkvoorziening waarvoor een eigen bijdrage gefactureerd is door het CAK.

Opdrachtgever: Ministerie van VWS.

Downloads