Auteur: Hermine Molnár-in 't Veld, Lolke Schakel, Coen van Heukelingen
ODiN 2020 Metropoolregio Rotterdam Den Haag

3. Gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag

De totale reizigerskilometers zijn te ontleden in aantallen verplaatsingen en de verplaatsingsafstanden. Deze paragraaf richt zich op het gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag naar vervoerwijze en naar motief. Vanzelfsprekend wordt deze indicator in ODiN gebaseerd op verplaatsingsinformatie, terwijl de tabellen in hoofdstuk 2 gebaseerd zijn op ritinformatie. Voor betere leesbaarheid zijn in alle tabellen van dit hoofdstuk de cijfers weergegeven per 1 000 personen van 6 jaar of ouder.

In de tabellen 3.1a, 3.1b en 3.1c wordt het gemiddeld aantal verplaatsingen in Nederland per 1 000 personen per dag van inwoners van de metropoolregio Rotterdam Den Haag in particuliere huishoudens vermeld naar hoofdvervoerwijze van de verplaatsing. De drie tabellen zijn als volgt opgedeeld: cijfers voor alle dagen van de week (zondag tot en met zaterdag; tabel 3.1a), werkdagen (doordeweekse dagen uitgezonderd feestdagen; tabel 3.1b) en weekend- plus feestdagen (tabel 3.1c). Het betreft reguliere verplaatsingen.

3.1a Gemiddeld aantal reguliere verplaatsingen per 1 000 personen per dag van inwoners van MRDH van 6 jaar of ouder naar hoofdvervoerwijze per jaar, alle dagen1)
20192020verschil 2020
t.o.v. 2019 (%)
Totaal2 5462 119*-17
Personenauto als bestuurder773622*-20
Personenauto als passagier275215*-22
Trein8228*-66
Bus/tram/metro18585*-54
Brom-/snorfiets3931-21
Fiets2)634526*-17
Lopen486564*+16
Overig (incl. bestelauto)7249*-32
* Cijfer wijkt significant af van het cijfer van het voorgaande jaar.
1) Alle dagen, dus maandag tot en met zondag inclusief feestdagen.
2) 'Fiets' omvat zowel de elektrische fiets, de niet-elektrische fiets als de speedpedelec.

3.1b Gemiddeld aantal reguliere verplaatsingen per 1 000 personen per dag van inwoners van MRDH van 6 jaar of ouder naar hoofdvervoerwijze per jaar, werkdagen1)
20192020verschil 2020
t.o.v. 2019 (%)
Totaal2 7072 269*-16
Personenauto als bestuurder818683*-16
Personenauto als passagier222180*-19
Trein9734*-65
Bus/tram/metro21797*-55
Brom-/snorfiets4633-28
Fiets2)711595*-16
Lopen515593*+15
Overig (incl. bestelauto)8253*-35
* Cijfer wijkt significant af van het cijfer van het voorgaande jaar.
1) Werkdagen: maandag tot en met vrijdag exclusief feestdagen.
2) 'Fiets' omvat zowel de elektrische fiets, de niet-elektrische fiets als de speedpedelec.

3.1c Gemiddeld aantal reguliere verplaatsingen per 1 000 personen per dag van inwoners van MRDH van 6 jaar of ouder naar hoofdvervoerwijze per jaar, weekend- en feestdagen1)
20192020verschil 2020
t.o.v. 2019 (%)
Totaal2 1511782*-17
Personenauto als bestuurder662485*-27
Personenauto als passagier405292*-28
Trein45..
Bus/tram/metro10959*-46
Brom-/snorfiets...
Fiets2)446370*-17
Lopen414497*+20
Overig (incl. bestelauto)4838-21
* Cijfer wijkt significant af van het cijfer van het voorgaande jaar.
1) Weekenddagen: zaterdag en zondag. Feestdagen: nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, beide paasdagen, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, beide pinksterdagen, beide kerstdagen en oudjaarsdag.
2) 'Fiets' omvat zowel de elektrische fiets, de niet-elektrische fiets als de speedpedelec.

In tabel 3.1a (alle dagen) is te zien dat in ODiN 2020 het gemiddeld aantal verplaatsingen per 1 000 inwoners van de metropoolregio Rotterdam Den Haag per dag met 2 119 significant lager ligt (-17 procent) dan in ODiN 2019. Het totaal aantal verplaatsingen op werkdagen (doordeweekse dagen exclusief feestdagen) in 2020 verschilt significant van 2019 en ligt 16 procent lager (tabel 3.1b). Ook het totaal aantal verplaatsingen per dag op weekend- en feestdagen, is in ODiN 2020 met -17 procent significant lager dan in ODiN 2019 (tabel 3.1c). Net als vorig jaar worden in 2020 eveneens gemiddeld de hoogste aantallen verplaatsingen gemaakt op werkdagen en de minste op weekend- en feestdagen. 

Uit de analyse betreffende het aantal verplaatsingen per vervoerwijze blijkt dat op ‘alle dagen’ en ‘werkdagen exclusief feestdagen’ het aantal verplaatsingen in 2020 significant is gewijzigd ten opzichte van 2019 behalve voor brom- of snorfiets. Op weekend- en feestdagen zijn ook het aantal verplaatsingen voor alle vervoerwijzen significant gewijzigd van 2019 op 2020 maar is naast 'brom-of snorfiets' ook voor ‘overig (inclusief bestelauto)’ het aantal verplaatsingen niet significant gewijzigd. 

Op ‘alle dagen’ (tabel 3.1a) op werkdagen (tabel 3.1b) en op weekend- en feestdagen is het aantal verplaatsingen te voet significant toegenomen met respectievelijk 16 procent, 15 procent en 20 procent ten opzichte van 2019.

Vergelijken we het gemiddeld aantal verplaatsingen per 1 000 personen per dag van inwoners van de metropoolregio Rotterdam Den Haag van 6 jaar of ouder op werkdagen (tabel 3.1b) met de waarden op weekend- en feestdagen (tabel 3.1c) dan is de afname van het aantal personenautobestuurdersverplaatsingen in 2020 minder sterk voor werkdagen (-16 procent) dan voor weekend- en feestdagen (-27 procent). Het aantal personenautopassagiersverplaatsingen nam af op werkdagen met 19 procent van 2019 op 2020 en op weekend- en feestdagen met 28 procent. De afname van het aantal verplaatsingen met de trein ten opzichte van een jaar eerder was 65 procent op werkdagen. De afname van het aantal verplaatsingen met bus, tram en metro was voor alle dagen en werkdagen nagenoeg gelijk (-54 en -55 procent) evenals voor de fiets (-17 en -16 procent). Het aantal waarnemingen voor trein en brom- en snorfiets op weekend- en feestdagen was te laag om een betrouwbare schatting te berekenen en is daarom vervangen door een punt. 

In de tabellen 3.2a, 3.2b en 3.2c wordt het gemiddeld aantal verplaatsingen per 1 000 personen per dag vermeld naar reismotief. De tabellen hebben verder dezelfde indeling als de tabellen 3.1a, 3.1b en 3.1c voor wat betreft de dagen. Het betreft reguliere verplaatsingen in Nederland door inwoners van de metropoolregio Rotterdam Den Haag.

3.2a Gemiddeld aantal reguliere verplaatsingen per 1 000 personen per dag van inwoners van MRDH van 6 jaar of ouder naar hoofdvervoerwijze per jaar, alle dagen1)
20192020verschil 2020
t.o.v. 2019 (%)
Totaal2 5462 119*-17
Van en naar het werk484321*-34
Zakelijk en beroepsmatig10058*-42
Diensten en verzorging8962*-31
Winkelen en boodschappen doen541536-1
Onderwijs of cursus volgen225141*-37
Recreatief totaal en overig1 1061 002*-9
* Cijfer wijkt significant af van het cijfer van het voorgaande jaar.
1) Alle dagen, dus maandag tot en met zondag inclusief feestdagen.

3.2b Gemiddeld aantal reguliere verplaatsingen per 1 000 personen per dag van inwoners van MRDH van 6 jaar of ouder naar motief per jaar, werkdagen1)
20192020verschil 2020
t.o.v. 2019 (%)
Totaal2 7072 269*-16
Van en naar het werk 632416*-34
Zakelijk en beroepsmatig 13076*-41
Diensten en verzorging 11580*-30
Winkelen en boodschappen doen 515528+2
Onderwijs of cursus volgen 306198*-35
Recreatief totaal en overig1 010971-4
* Cijfer wijkt significant af van het cijfer van het voorgaande jaar.
1) Werkdagen: maandag tot en met vrijdag exclusief feestdagen.

3.2c Gemiddeld aantal reguliere verplaatsingen per 1 000 personen per dag van inwoners van MRDH van 6 jaar of ouder naar motief per jaar, weekend- en feestdagen1)
20192020verschil 2020
t.o.v. 2019 (%)
Totaal2 1511 782*-17
Van en naar het werk 124107-14
Zakelijk en beroepsmatig ...
Diensten en verzorging 2720-26
Winkelen en boodschappen doen 606554-9
Onderwijs of cursus volgen 27..
Recreatief totaal en overig1 3401 072*-20
* Cijfer wijkt significant af van het cijfer van het voorgaande jaar.
1) Weekenddagen: zaterdag en zondag. Feestdagen: nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, beide paasdagen, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, beide pinksterdagen, beide kerstdagen en oudjaarsdag.

Het aantal verplaatsingen per 1 000 inwoners van de metropoolregio Rotterdam Den Haag van 6 jaar of ouder per dag is in ODiN 2020 gemiddeld over alle dagen significant lager (-17 procent). Op werkdagen en op weekend- en feestdagen verschilt het totaal aantal verplaatsingen in ODiN 2020 ook significant van ODiN 2019 met respectievelijk -16 en -17 procent. 

Gelet op de onderverdeling naar motief is in ODiN 2020 vergeleken met ODiN 2019 het gemiddelde aantal verplaatsingen per 1 000 inwoners van 6 jaar of ouder zowel op een gemiddelde dag als op werkdagen voor het motief 'Van en naar het werk' significant afgenomen met respectievelijk (-34 procent en -34 procent) en voor het motief 'Zakelijk en beroepsmatig' significant afgenomen met respectievelijk -42 procent en -41 procent. Ook zijn er significant minder verplaatsingen gemaakt voor het motief ‘Diensten en verzorging’. Dit daalde significant met bijna een derde op ‘alle dagen’ en ‘werkdagen’. Ook een relatief grote daling (significant) van 2019 op 2020 deed zich voor bij het aantal verplaatsingen voor het motief ‘Onderwijs of cursus volgen’. Inwoners van de metropoolregio Rotterdam Den Haag van 6 jaar of ouder maakten zowel op álle dagen (-37 procent) als op werkdagen (-35 procent) minder verplaatsingen voor dit doel in 2020. Het aantal verplaatsingen voor recreatieve doeleinden daalde het minst in 2020 vergeleken met 2019 maar wel significant met -9 procent op ‘alle dagen’ en -20 procent op weekend- en feestdagen. De waarden voor het aantal verplaatsingen op álle dagen en op werkdagen dat werd gemaakt met als doel ‘Winkelen en boodschappen doen’ zijn weliswaar toegenomen in 2020 ten opzichte van 2019, maar de verschillen met 2019 zijn niet significant. Ook de toename van het aantal verplaatsingen tijdens weekend en feestdagen voor ‘Winkelen en boodschappen doen’ is niet significant. Het aantal waarnemingen op weekend- en feestdagen voor de motieven ‘Zakelijk en beroepsmatig’, ‘Diensten en verzorging’ en ‘Onderwijs of cursus volgen’ was te klein om uitspraken te doen en zijn vervangen door een punt.