Overheidsfinanciën, derde kwartaal 2022

3. Nederlandse lastendruk stijgt, maar ligt onder gemiddelde van Europese Unie

De belasting- en premiedruk lag in Nederland in 2021, conform de definitie van Eurostat1), op 40,2 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De belasting- en premiedruk is de totale opbrengst van belastingen en sociale premies uitgedrukt als percentage van het bbp. De Nederlandse belasting- en premiedruk ligt onder het gemiddelde van de Europese Unie. Voor de gehele Europese Unie bedroeg deze in 2021 namelijk 41,7 procent. Wel steeg de lastendruk in Nederland de afgelopen jaren harder dan gemiddeld.

Binnen de Europese Unie zijn er grote verschillen in belasting- en premiedruk, variërend van ruim 20 procent tot bijna 50 procent. Met name in Denemarken, Frankrijk en België is de lastendruk bovengemiddeld. Dit heeft uiteenlopende redenen en is afhankelijk van hoe het belasting- en premiestelsel in de betreffende landen is ingericht. Zo betalen Deense huishoudens relatief veel belasting over hun inkomsten, wat samenhangt met het feit dat in Denemarken de sociale uitkeringen voor een groot deel uit belastinginkomsten worden gefinancierd. De sociale premies zijn hierdoor juist de laagste van de Europese Unie. Daarentegen stuwen in Frankrijk juist de sociale premies de belasting- en premiedruk naar bovengemiddeld. 

De belasting- en premiedruk ligt over het algemeen in Noord- en West-Europa hoger dan in Oost-Europa. Met name in Roemenië, Letland en Bulgarije is de lastendruk relatief laag. Hier staat tegenover dat Oost-Europese landen naar verhouding minder uitgeven aan sociale bescherming.  Een uitzondering vormt Ierland, dat met 21,9 procent de laagste lastendruk van de Europese Unie kent. Met name de sociale premies en belastingen op productie drukken de Ierse belasting- en premiedruk.

3.1 Belasting- en premiedruk Europese Unie 2021
LandBelastingen op productie en invoer (% bbp)Belastingen op inkomen en vermogen (% bbp)Sociale premies (% bbp)
Denemarken15,932,10,8
Frankrijk16,813,316,8
België13,916,615,5
Oostenrijk14,113,815,8
Italië14,715,113,7
Zweden21,718,43,4
Finland14,017,012,1
Duitsland11,113,817,6
Europese Unie13,813,514,3
Griekenland17,19,415,0
Nederland12,813,813,6
Spanje12,412,414,2
Slovenië13,38,416,8
Polen15,48,314,0
Portugal15,39,712,7
Slowakije12,48,015,9
Cyprus14,310,411,3
Tsjechië11,77,716,6
Kroatië19,15,611,1
Hongarije17,85,610,5
Estland13,58,411,9
Litouwen12,39,710,6
Malta11,014,06,2
Bulgarije15,26,78,9
Letland13,67,110,1
Roemenië10,85,211,3
Ierland7,110,84,0
Bron: CBS, Eurostat
Luxemburg ontbreekt voor 2021 in de waarneming van Eurostat.

Ondanks een minimale daling in 2021 heeft de belasting- en premiedruk in Nederland een stijgende trend. Hierdoor lag deze in 2021 zo’n 4 procentpunt hoger dan tien jaar geleden. Deze ontwikkeling is in veel landen van de Europese Unie zichtbaar, al is de toename gemiddeld genomen minder groot dan in Nederland. De belasting- en premiedruk van de gehele Europe Unie nam de afgelopen tien jaar met 1,2 procentpunt toe. Net als in Nederland is in veel landen de toename deels toe te schrijven aan maatregelen die genomen zijn na de kredietcrisis, zoals de introductie van een bankenbelasting en verhoging van de btw. 
 
In zes landen steeg de lastendruk harder dan in Nederland, met Slowakije met een toename van 7,4 procentpunt als uitschieter. Ook Spanje en Litouwen kenden flinke toenames. In de meeste landen steeg de belasting- en premiedruk echter minder hard, waarbij deze in enkele landen zelfs daalde. Met een afname van 7,7 procentpunt had Ierland de grootste daling. Hierbij speelt mee dat in Ierland het bbp in de afgelopen tien jaar maar liefst bijna 2,5 keer zo groot werd, het zogenoemde noemereffect. Ter vergelijking, in dezelfde periode groeide het bbp van de Europese Unie met ruim een kwart. Ondanks dat er bij veel belastingen en sociale premies een relatie is met de ontwikkeling van het bbp, is dit niet bij alle belastingen en sociale premies even sterk het geval. Hierdoor heeft een sterke stijging van het bbp over het algemeen een drukkend effect op de belasting- en premiedruk.

3.2 Ontwikkeling belasting- en premiedruk Europese Unie 2012-2021
Land NLOntwikkeling belasting- en premiedruk (procentpunt)
Slowakije7,4
Spanje5,7
Litouwen5,3
Bulgarije4,6
Polen4,4
Cyprus4,4
Nederland4,1
Portugal3,2
Duitsland2,7
Griekenland2,1
Denemarken1,9
Estland1,9
Tsjechi1,5
Letland1,5
Europese Unie1,2
Oostenrijk1,1
Zweden0,8
Roemenië0,7
Finland0,6
Frankrijk0,5
Kroatië0,3
Slovenië0,3
Italië0,2
Malta-1,6
België-1,8
Hongarije-5,0
Ierland-7,7
Bron: CBS, Eurostat

1) Door een andere berekeningswijze wijken deze cijfers licht af van de cijfers die het CBS normaliter publiceert. De belasting- en premiedruk volgens de definitie van Eurostat ligt ongeveer 1 procentpunt hoger. Aangezien in dit artikel de belasting- en premiedruk in internationaal perspectief wordt beschouwd, is gekozen om uit te gaan van de cijfers conform de definitie van Eurostat.