Verschillenanalyse gemiddelde WOZ-waarde van woningen

4. Verschillen op aggregaten

De analyse is gedaan op basis van de LVWOZ 2020. Op landelijk niveau is het verschil minimaal, omdat er ook nog wordt afgerond op 1.000-tallen, kan het verschil ook nog in de afronding zitten.

Tabel 1 Gemiddelde WOZ-waarde van woningen in de BAG en WOZ-populatie, 2020 (x 1 000 euro)
Oude methode (WOZ woning)Nieuwe methode (BAG woning)
WOZ-waarde270271

Op gemeenteniveau zijn er voor sommige gemeenten wel heel duidelijk verschillen waar te nemen. In onderstaande tabel staan de gemeenten die er het meest uitspringen. Voor de gehele tabel verwijs ik u naar de bijlage. 318 van de 355 gemeenten vallen binnen de grens van ≤ 3% en ≥ -3%.

Tabel 2 Grootste verschillen gemiddelde WOZ-waarde oude en nieuwe methode, 2020, regionaal (x 1 000 euro)
GemeentenaamGemeentecodeOude methode (WOZ woning)Nieuwe methode (BAG woning)Verschil
Noord-BevelandGM16952142359,8%
ZeewoldeGM00502652899,1%
Baarle-NassauGM07442913178,9%
ZoeterwoudeGM06383243497,7%
NoordoostpolderGM01712102267,6%
Bergen (NH)GM0373439414-5,7%
TexelGM0448310287-7,4%

Noord-Beveland

Noord-Beveland is een relatief kleine gemeenten wat betreft aantal woningen. Met 4.460 woningen volgens de BAG in Noord-Beveland hebben kleine verschillen direct een grotere invloed. Wanneer de woningdefinitie uit de BAG is toegepast en een frequentietabel gemaakt wordt op de gebruikscode zoals die aan de WOZ-objecten wordt toegekend, dan valt op dat er relatief veel objecten zijn die volgens de BAG een woning zijn en volgens de WOZ een recreatiewoning of overige woning (gebruikscode 12 in de WOZ). Deze worden in de ‘oude’ populatieselectie obv de WOZ-objecten niet meegenomen, maar in de nieuwe selectie obv de BAG-populatie wel. Dit leidt direct tot verschillen in de gemiddelde woningwaarde.

Zeewolde, Baarle-Nassau, Noord-Oostpolder

Voor deze gemeenten geldt, net als bij Noord-Beveland, ook dat de populatiedefinitie van de woningvoorraad tot verschillen leidt in de gemiddelde WOZ-waarde

Zoeterwoude

In Zoeterwoude blijkt dat er op basis van de WOZ-populatie er ongeveer 200 woningen meer zijn dan op basis van de BAG-populatie. Nadere analyse wijst uit dat het veelal gaat om nieuwbouwwoningen. In de WOZ krijgt nieuwbouw een waarde toegekend voor het deel van de woning dat reeds gebouwd is. Vanuit  de BAG woningpopulatie worden alleen de objecten meegeteld die tot de woningvoorraad behoren. De waarde van het reeds afgebouwde deel vertegenwoordigd geen volledige woning en is dus gemiddeld genomen lager. Vandaar dat het verschil van de gemiddelde waarde tussen de WOZ-populatie (324) en BAG-populatie (349) zoveel scheelt.

Texel

Voor Texel geldt dat het verschil ook gezocht moet worden in het definitieverschil van een woning. De verklaring voor deze forse afwijking kan gevonden worden in dat er één of meerdere woning(en) volgens de WOZ,  als niet-woning in de BAG zijn opgenomen. Bij de WOZ-populatie wordt de waarde van deze objecten dus wel meegeteld bij de gemiddelde woningwaarde en bij de BAG-populatie niet.

Bergen

In Bergen zijn volgend de WOZ relatief veel objecten die worden gerekend tot ‘recreatiewoningen en overige woningen’ (gebruikscode 12) die in de BAG zijn opgenomen als woning en dus meetellen met de gemiddelde woningwaarde. De gemiddelde waarde van deze groep woningen ligt veel lager dan van de overige woningen. Dat heeft direct zijn weerslag in het gemiddelde.