Detaillering cultuurlasten gemeenten en provincies 2020-2021

1. Inleiding

Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het CBS een onderzoek uitgevoerd waarin de cultuurlasten uit de jaarrekeningen 2020 en 2021 van gemeenten en provincies in meer detail zijn uitgevraagd dan in de reguliere uitvraag Iv3 (Informatie voor derden)1) het geval is. De aanleiding voor dit onderzoek is dat de reguliere Iv3-uitvraag voor het ministerie en andere overheden niet voldoende detail biedt om hun beleid op te baseren en te evalueren. Dit onderzoek is een vervolg op eenzelfde soort onderzoek naar detaillering van de cultuurlasten van gemeenten en provincies uit de jaarrekening 2017 en 2019. Deze versie van het onderzoek gaat over twee jaar omdat behoefte was om beide jaren met coronamaatregelen mee te nemen in de uitkomsten.

In het onderzoek is gemeenten gevraagd voor de jaarrekening 2020 en 2021 de lasten te detailleren die in de reguliere Iv3-uitvraag geboekt worden op de taakvelden 5.3 ‘Cultuurprestatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie’, 5.4 ‘Musea’, 5.5 ‘Cultureel Erfgoed’ en 5.6 ‘Media’. Provincies is gevraagd de lasten te detailleren die in de reguliere uitvraag geboekt worden op taakvelden 7.1 “Cultuur”, 7.2 “Maatschappij” (voor zover bibliotheken en lokale pers en omroep) en 7.9 “Cultuur en maatschappij overige lasten” (voor zover betrekking hebbend op cultuur). Vanuit de reguliere uitvraag Iv3 zijn voor gemeenten ook de directe cultuurbaten in het onderzoek meegenomen die geboekt zijn op de taakvelden 5.3 t/m 5.6 en voor provincies de cultuurbaten die zijn opgenomen op het taakveld 7.1. Voor de cultuurbaten is echter geen detaillering gevraagd om de administratieve lastendruk voor gemeenten en provincies zo laag mogelijk te houden.
In de jaren 2020 en 2021 heeft het Rijk diverse steunpakketten verstrekt aan gemeenten met als doel de lokale cultuur op peil te houden. Deze baten, in totaal 361 miljoen euro voor beide jaren, zijn in diverse overzichten meegenomen.

Bij het uitzetten van de vragenlijsten heeft het CBS zoveel mogelijk zowel de financiële Iv3-deskundigen als deskundigen op het beleidsterrein cultuur benaderd, om een zo hoog mogelijke kwaliteit van de uitvraag te bereiken.

1) Informatie voor Derden (Iv3) is een informatiesysteem. Hierin staat welke financiële informatie de gemeente, provincie en gemeenschappelijke regeling moet verstrekken en op welke manier. De afnemers van deze financiële informatie zijn onder meer de financiële toezichthouder, de Europese Unie, het ministerie van BZK en het CBS.