Auteur: Rik van der Vliet, Katja Chkalova, Frank Linder en Clemens Siermann
Verkennend onderzoek 45 dienstjaren

1. Inleiding

Inleiding over de gebruikte methodes van het onderzoek en de inhoud van de rapportage.

De pensioenleeftijd stijgt. Mensen werken daardoor steeds langer door. Maar hoe lang zijn zij al aan het werk geweest? Dat is voor de meeste mensen niet bekend vanuit beschikbare statistische gegevens bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit onderzoek probeert op basis van CBS-data die wel beschikbaar zijn toch iets te zeggen over mensen die 45 jaar of meer gewerkt hebben. Wat is de geschatte omvang van deze groep? Welke kenmerken heeft deze groep, bijvoorbeeld als het om leeftijd, geslacht en opleidingsniveau gaat? Omdat er geen directe gegevens zijn, kiest dit onderzoek voor drie invalshoeken om toch een benadering te kunnen geven van het aantal personen met 45 dienstjaren.

De eerste invalshoek zijn enquêtegegevens waarin mensen gevraagd is hoeveel jaar ze gewerkt hebben. De tweede benadering maakt gebruik van gegevens over het arbeidsverleden, zoals dat in de afgelopen 21 jaar voor iedereen geregistreerd is. De derde invalshoek combineert gegevens van de eerste twee benaderingen. De volgende drie hoofdstukken van deze rapportage geven de resultaten van de drie benaderingen. Daarbij komen zowel de omvang als diverse kenmerken van de groep mensen met 45 dienstjaren aan bod. Daarna volgt een hoofdstuk waarin de drie benaderingen worden vergeleken. Tenslotte volgt een samenvatting/conclusie. De bijlage beschrijft de gebruikte bronnen en gaat dieper in op de gehanteerde methodes binnen dit verkennende onderzoek.

De beschreven resultaten in deze rapportage zijn de voorlopige uitkomsten van het onderzoek. Het onderzoek loopt nog door en mondt aan het einde van het jaar uit in een eindrapportage. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).